เช็ครายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้ป.ธ.๙ทั่วประเทศ

 1. พระอำนาจ ป.   ญาณเมธี         (รานอก)                            วัดจักรวรรดิราชาวาส  

 2. สามเณรกษิดิศ    อุดมสินประเสริฐ                                         วัดจักรวรรดิราชาวาส 

 3. พระมหาณรินศักย์ ปญฺญาเมธี      (อุณวงษ์)                             วัดชนะสงคราม     

 4. พระมหามานพ ชุติมนฺโต           (สัตนาโค)                             วัดเทพลีลา     

 5. พระมหาปราโมทย์ ธมฺมปาโมชฺโช     (บัวใหญ่รักษา)                  วัดธาตุทอง

 6. พระมหานคร ปิยธมฺโม              (เวฬุวนารักษ์)                        วัดบรมนิวาส

 7. พระมหาธนศักดิ์ ธมฺมโชโต          (ชื่นสว่าง)                           วัดเบญจมบพิตร

 8. พระมหาทัศนะ ทสฺสนีโย            (ชูสุข)                                  วัดเทวราชกุญชร     

 9. พระมหาวินิจ เขมปญฺโญ          (เจือจันทร์)                            วัดน้อยนพคุณ          

 10. พระมหาบัญชา ปภาสี               (กู่คำ)                                   วัดบางนาใน

 11. พระมหาณัฐพล วรณฏฺโฐ          (อ้วนทูน)                               วัดปทุมวนาราม

 12. พระมหาสวาสดิ์ สมาจาโร         (สุขขา )                                 วัดมหาพฤฒาราม   

 13. พระมหาจักรพงษ์ จกฺกวํโส        (อินทร์โสม)                             วัดมหาพฤฒาราม   

 14. พระมหาสงกรานต์ วิสุทฺโธ           (วรรัมย์)                                วัดสร้อยทอง

 15. พระมหาณัฐพงศ์ วณฺณโสภโณ   (วรรณโสภา)                            วัดสร้อยทอง

 16. พระมหาจาตุรงค์ ปฏิภาณกวี      (วงสุ่ย)                                    วัดสร้อยทอง

 17. พระมหาไพรัช ปญฺญาวชิโร        (แซมภูโกฏิ)                              วัดสัมพันธวงศ์

 18. พระมหาทองสุข สุธโช              (ทองดี)                                    วัดสามพระยา

 19. พระมหาประเวศ เตชปญฺโญ       (สอนปั้น)                                   วัดอินทรวิหาร         

 20. พระมหาวิฑูรย์ ภูริเมธี              (คงเนียม)                                  วัดสุทัศนเทพวราราม

 21. พระมหาสรรเสริญ ธีราภินนฺโท      (อักขษร)                                วัดสุทัศนเทพวราราม

 22. พระมหาทัยนคร เขมจาโร           (สุขแสวง)                               วัดนวลจันทร์               

 23. สามเณรอดิศักดิ์ กิตไธสง                                                        วัดดาวดึงษาราม

 24. พระสุพรรณ ป. สุรเตโช            (เผือกพันธ์)                              วัดบุณยประดิษฐ์

 25. พระมหารุ่งอรุณ วรารุโณ           (หอมนาม)                                วัดโมลีโลกยาราม

 26. พระมหาวุฒิศักดิ์ ฐานปญฺโญ         (จันทร์คง)                            วัดโมลีโลกยาราม

 27. พระมหาประมินทร์ เขมปญฺโญ      (พิงคารักษ์)                            วัดโมลีโลกยาราม

 28. พระมหาวีรยุทธ วรวีโร               (บุตรราช)                                วัดโมลีโลกยาราม

 29. สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ                                                          วัดโมลีโลกยาราม

 30. สามเณรพงศธร ชัยเสน                                                           วัดโมลีโลกยาราม

 31. สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ                                                    วัดโมลีโลกยาราม

 32. สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย                                                    วัดโมลีโลกยาราม

 33. พระมหาแพน วิสุทฺโธ             (คงสาลี)                                  วัดระฆังโฆสิตาราม

 34. พระมหาสมอินทร์ อาภากโร    (สอนอ่อง)                                วัดสุวรรณาราม

 35. พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย       (นาคะวะรังค์)                              วัดพระธรรมกาย       

 36. พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย    (อภิวิชญ์ชลชาติ)                        วัดพระธรรมกาย         

 37. พระมหาพงศธร ธีชโย   (เนาว์เภา )                                         วัดพระธรรมกาย         

 38. พระมหากิตติพันธ์ ธมฺมกิตฺติโก     (ทฤษฎี )                               วัดพระธรรมกาย         

 39. พระมหาธงชัย ธมฺมปชฺโชโต (นิยมพิทักษ์พงศ์)                            วัดพระธรรมกาย       

 40. พระมหาธวัชชัย อภิปุณฺโณ       (คำศรี)       วัดกษัตราธิราช          จ.พระนครศรีอยุธยา

 41. สามเณรอุทัย ปัดถาพิมพ์                         วัดมงคลชัยพัฒนา            จ.สระบุรี

 42. สามเณรสมเกียรติ ทะนันชัย                   วัดมหาสอน                       จ.ลพบุรี

 43. สามเณรสิรภพ ชลหาญ                       วัดพระนอนจักรสีห์                จ.สิงห์บุรี

 44. พระมหาอัสกรณ์ อคฺคญฺญชโย   (แต่งดี)   วัดจันทร์ตะวันตก             จ.พิษณุโลก

 45. สามเณรพันธาทิพย์ พลนงค์            วัดจองคำ                              จ.ลำปาง

 46. สามเณรฟ้าเกษม ย่อมอารี             วัดจองคำ                               จ.ลำปาง

 47. สามเณรสุพจน์ ทวีผล                  วัดจองคำ                                จ.ลำปาง

 48. พระมหาฉันท์ ฉนฺทกโร (แจ้งสว่าง)       วัดพระธาตุดอยสุเทพ          จ.เชียงใหม่

 49. พระมหาภูวดล ปญฺญาวโร (ปัญญามา)     วัดปัญญาวุธาราม            จ. เชียงใหม่

 50. พระมหาเพิ่มพูน สุขเวสโก (หงษ์เหิร)     วัดไวกูลฐาราม                จ. อุดรธานี

 51. พระมหาณัฐพล ปญฺญาพโล   (สีมีพันธ์)    วัดป่าแสงอรุณ(ธ)          จ. ขอนแก่น

 52. พระมหาสุภี    คุณวีโร (ดำบรรณ์)            วัดสนมหมากหญ้า       จ.อุบลราชธานี

 53. สามเณรณัฐวุฒิ (บรรพชาติ)                วัดวารินทราราม               จ.อุบลราชธานี

 54. พระมหาสมศักดิ์ กลฺยาณจารี (สีกะชา)     วัดเกียรติแก้วสามัคคี      จ.ศรีสะเกษ

 55. พระมหาสมศักดิ์ กิตฺติวโร(ดวงจันทรา)    วัดพระธาตุพนม              จ. นครพนม

 56. พระมหาวิรัตน์ วิรตโน  (บุญสนอง)     วัดบ้านเก่าบ่อ                     จ.อำนาจเจริญ

 57. พระมหาธวัชชัย ปญฺญาชโย      (นาควงษ์)        วัดคิรีวิหาร(ธ)        จ.ตราด  

 58. พระมหาบัญชา วิสุทฺโธ    (แก้วสุวรรณ์)             วัดพระปฐมเจดีย์      จ.นครปฐม

 59. พระมหาภพพล เตชพโล   (จินดายู)              วัดปรีดาราม              จ.นครปฐม

 60. พระมหาฤทธิเกียรติ ติกฺขปญฺโญ (ผึ้งทอง)          วัดทองธรรมิการาม     จ.สมุทรสาคร

 61. พระมหาชัยวัฒน์ กิตฺติพโล (แสงเพชร)          วัดต้นสน                 จ.เพชรบุรี

 62. พระมหาอภิชัย ธีรวิชโย (อาชาประดิษฐ์)       วัดเกตการาม(ธ)       จ.สมุทรสงคราม

 63. พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน     (แสงอำไพ)      วัดขันเงิน                        จ. ชุมพร

*******************

Leave a Reply