รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้ประโยคป.ธ.๖-๘ ทั่วประเทศ

รายชื่อพระภิกษุ -สามเณรผู้สอบได้ประโยค ป.ธ.๘

จำนวน ๖๙ รูป

 

รายชื่อพระภิกษุ -สามเณรผู้สอบได้ประโยค ป.ธ.๗

จำนวน๑๔๔ รูป

รายชื่อพระภิกษุ -สามเณรผู้สอบได้ประโยค ป.ธ.๖

จำนวน ๓๐๐ รูป

 

Leave a Reply