มส.แต่งตั้ง..พระสังฆาธิการ…หลายตำแหน่ง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ วานนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคมหลายวาระด้วยกัน อาทิ  มติมหาเถรสมาคมรับทราบ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗   มติให้ความเห็นชอบกำหนดวันจัดโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน (ยกเว้นเดือนกรกฎาคม เป็นวันที่ ๑๘ ) ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จำนวน ๑๒ ครั้ง  เป็นต้น ในส่วนของมติการแต่งตั้งพระสังฆาธิการมี ดังนี้

     ๑. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้

     -พระครูสังฆรักษ์ ปรีชา ฉายา จิตฺญาโณ อายุ ๕๐ พรรษา ๒๖ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่

     -พระปลัด รัชวุฒิ ฉายา รชวุฑฺโฒ อายุ ๔๓ พรรษา ๑๒ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ตำบลเกราะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ

     ๒. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

     -พระครูพิทักษ์อรัญเขต (ตี๋) ฉายา อิสิญาโณ อายุ ๘๐ พรรษา ๓๖ วัดวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังน้ำเขียว และเจ้าคณะตำบลท่าเคย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

     ๓. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๗ จำนวน ๑ รูป และในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ จำนวน ๒ รูป ดังนี้

     -พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ (ชัยพร ปพฺพชิโต) อายุ ๖๒ พรรษา ๔๒ เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฉพาะที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์

     -พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อตฺตสิทฺธิ) อายุ ๗๘ พรรษา ๕๗ รองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รูปที่ ๓

     -พระภาวนามังคลาจารย์ (ธนมงคล ฐานสมฺปนฺโน) อายุ ๖๓ พรรษา ๔๓ เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๓

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply