ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถไฟฟ้าถวายแด่ พระครูมงคลจันโทภาส อายุ 101 ปี เจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอก ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ยานพาหนะ มาถวายแด่ พระครูมงคลจันโทภาส อายุ 101 ปี พรรษา 38 เจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอก ที่ วัดวังไม้ตอก ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป และพระครูมงคลจันโทภาส  จากนั้น นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก รับสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาและทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีที่ทรงเป็นองค์อุปัฎฐากพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูมงคลจันโทภาสอายุ 101 ปี พรรษา 38 เจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอก เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ เผยแผ่หลักธรรมคำสอน และทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยรถไฟฟ้าพระราชทาน เป็นรถขนาด 6 ที่นั่ง ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อน (รุ่น SEV 6 LED LUXURY) โดยจะสนับสนุนการซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งาน

พระครูมงคลจันโทภาส นามเดิม นายทัด น้อยตั้ง ขณะเป็นฆราวาสมีอาชีพทำนา เมื่ออายุ 50 ปี ได้ เข้ารับการอุปสมบทแล้วจำพรรษา ที่ วัดวังไม้ตอก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มาตลอดจนในปีพุทธศักราช 2532 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอก และในวันที่ 5 ธันวาคม 2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญา เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนาม ที่ พระครูมงคลจันโทภาส จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นปกติ

ภาพ/ข่าว..NBT พิษณุโลก

Leave a Reply