“ม.สงฆ์ มจร พุทธโฆสฯ” นำร่องสอบภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรีมอบหมายให้ พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา มจร หารือร่วมกับ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส เรื่องแนวทางและวิธีการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระมหาโกมล กมโล,ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วม

การหารือในวันนี้ ได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม และสถาบันภาษา ให้มีการจัดอบรมและจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 จำนวน 100 รูป/คน มีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2563 และจัดทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ MCU-GET ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 กระบวนการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันภาษา

พระเทพสุวรรณเมธี,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส กล่าวว่า การดำเนินการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี ต้องทำให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ควรให้สถาบันภาษา เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านนี้ หากวิทยาเขตดำเนินการเอง มาตรฐานก็พอได้ แต่ขาดความน่าเชื่อถือ จะเข้าตำราชงเอง กินเอง อร่อยเอง เพราะฉะนั้น วิทยาเขตต้องร่วมมือกับสถาบันภาษา ทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

พระมหาสุรศักดิ์ ได้กล่าวว่า “เราให้สิทธิแก่ทุกส่วนงานดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทำมหาวิทยาลัยกำหนดให้ ทั้งนี้ หากส่วนงานใดขอความร่วมมือมายังสถาบันภาษา เราก็ยินดีที่จะเข้าไปสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเป็นพันธะกิจของสถาบันภาษาอยู่แล้ว”

สำหรับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดเป้าหมายและนโยบายด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 ก.พ.2563 และจะมีผลบังคับใช้กับทุกส่วนงานจัดการศึกษา โดยที่นิสิตระดับปริญญาตรีต้องมีผลสอบความรู้ภาษาอักฤษเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาบัตร

Leave a Reply