“กรมการศาสนา ” เตรียมมอบใบโพธิ์มหามงคลจากเมืองพุทธคยา แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา 

วันที่ 29 พ.ค. 66   นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า พระศรีมหาโพธิ์ เป็น 1 ในสถานที่ 7 แห่ง ที่เรียกว่า “สัตตมหาสถาน” สถานที่ที่ยิ่งใหญ่เจ็ดแห่งที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติสุข (สุขจากการหลุดพ้น) หลังจากตรัสรู้แล้ว 7 สัปดาห์ นอกจากนี้ พระศรีมหาโพธิ์ เป็นหนึ่งในสี่ของสังเวชนียสถาน 4 ตําบล ประกอบด้วย 1) ชาตสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ 2) อภิสัมพุทธสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 3) ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา และ 4) ปรินิพพุตสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ในปีพุทธศักราช 2566 นี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 ณ วัดสระเกศ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป พิธีเวียนเทียนและถวายผ้าห่มองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) การสาธิตและสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากเครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนคุณธรรมและชุมชนโดยรอบวัดสระเกศ จำนวน 30 แห่ง เป็นต้น

อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวต่ออีกว่า ในโอกาสวันสำคัญนี้ กรมการศาสนาได้จัดทำใบโพธิ์มหามงคล ซึ่งนำมาจากสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย โดยจะมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรม Talk Walk Rally” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 มงคล ภายในวัดสระเกศ ประกอบด้วย พระบรมสารีริกธาตุ (พระบรมบรรพต) พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี (พระอุโบสถ) พระอัฐารส (พระวิหาร) พระพุทธรูปแห่งบามิยัน (พิพิธภัณฑ์บามิยัน) พระพุทธมงคลบรมบรรพต (หลวงพ่อดวงดี) พระพุทธมงคลสุวรรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) หลวงพ่อโต ท้าวเวสสุวรรณ และหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดที่พุทธศาสนิกชนนิยมกราบไหว้สักการะและขอพร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์ ผ่านทาง Facebook กรมการศาสนา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบโพธิ์มหามงคลเช่นเดียวกัน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจะได้ร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Leave a Reply