แนะสติดิจิทัล! เสริมแกร่งพระธรมทูตแผ่ธรรมต่างแดน

วันที่ 19 มี.ค.2562 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาุจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า ถือโอกาสรับความเมตตานุเคราะห์จากพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ให้ไปแบ่งปันประสบการณ์ทำงานกับว่าที่พระธรรมทูตกว่า 100 รูป ที่กำลังเก็บตัวฝึนฝนพัฒนาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น

ยุคดิจิทัลเป็นยุคแห่งความเร็ว ไว แรง ยื้อแย่ง แข่งขัน และเสพแบบไร้รูปแบบด้วยพลังแห่งตัณหา มานะ และทิฐิ จึงเสนอให้เติมสติ ( Mindfulness) ที่เป็นจุดแข็งของพระพุทธศาสนาเข้าไปให้กลายรูปเป็น Mindful Digital หรือ สติดิจิทัลเพื่อให้สติเข้าไปทำหน้ากำกับดิจิทัล เพื่อมิใช้การใช้สอยหลงทิศผิดทาง

“พระธรรมทูต เป็นทูตแห่งธรรม นำธรรมไปให้คนทำ เพื่อให้พัฒนาจากรู้จำ สู่การรู้จักและรู้แจ้งในธรรม เมื่อนั้น ธรรมจะทำหน้ารักษามนุษยชาติและโลกใบนี้ เช่นเดียวกับเหล่าพระธรรมทูตชุดแรก 60 รูป ที่ฝึกตนในป่าอิสิปนตนมฤทายวัน แล้วเดินทางออกไปเกื้อกูน ส่งต่อความสุข และร่วมอนุเคราะห์ชาวโลก”

พาโลกที่กำลังมืดบอดสู่ความสว่างไสวทางปัญญา พาคนออกจากตัญหามุ่งรักษากายใจให้ร่มเย็น ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมโลก พ้นทุกข์โศกวิโยคภัย ไร้การเบียดเบียนข่มเหงรังแก เหล่านี้ คือบทบาทและหน้าที่สำคัญของผู้เพียรศึกษาพัฒนาตนเพื่อเป็นพระธรรมทูต

พร้อมกันนี้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูสติ (Certi.Programme in Mindfulness Master) เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2562 ที่ผ่านมาโดยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 1 ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม จำนวน 55 รูป/คน

อธิการบดี มจร ย้ำว่า การเรียนหลักสูตรครูสตินั้น ต้องเริ่มจากดารเป็นครูสอนตัวเอง ทั้งหลักการและวิธีในการปฏิบัติ เพื่อตนเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริง แล้วจึงออกไปทำหน้าที่เป็นครูสอนผู้อื่นที่กำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ในโลกยุคดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนไป

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรครูสตินี้ มีจำนวน 24 หน่วยกิต ใช้ระยะศึกษา 1 ปี รายวิชาหลักประกอบด้วยสติในพระไตรปิฏก อาณาปานสติ สติปัฏฐาน จริยธรรมพื้นฐานสำหรับครูสติ เทคนิคการสอบอารมณ์ พุทธจิตวิทยาสำหรับครูสติ สติภาวนา การเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน และการจัดตั้งและการพัฒนาสำนักสติภาวนา รวมถึงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูสติ เป็นต้น

วัตถุประสงค์หลักของการเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูสตินั้น เกิดจากความต้องการของสังคมโลกที่มุ่งแสวงหากลุ่มคนที่เทคนิคและทักษะการสอนในประเทศต่างๆ ในระดับนานาชาติ #วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร จึงบรรจุประเด็นนี้เอาไว้ในแผน 12 เพื่อตอบโจทย์ของสังคมโลก ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางพุทธศาสตร์ระดับนานาชาติ

Leave a Reply