ฝึกอาชีพก็มี!! “ศพช.ลำปาง” จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ต่อยอดผลผลิต “โคก หนอง นา”

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จัดกิจกรรม “ทำกล้วยฉาบ เลิศรส” ตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ช่วยให้ประชาชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องด้วยพื้นที่ต้นแบบต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติมีผลผลิตทางการเกษตรมากมายหลายชนิด โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้า ซึ่งมีผลผลิตจำนวนมาก และมีตลอดทั้งปี จึงนำกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร และยังสามารถจำหน่ายสร้างอาชีพเสริมและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูพาทำของศพช.ลำปาง ผ่านเทคนิควิธีการ Learning by Doing ที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติเอง และสามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการลงมือทำในกิจกรรมฯ “ทำกล้วยฉาบ เลิศรส” จำนวน 20 คน

ปัจจุบันมีแปลงโคกหนองนา จำนวนหลายหมื่นแปลง กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และหลายแปลงผลผลิตเริ่มออกดอกออกผลแล้ว การต่อยอดฝึกอาชีพถือว่าเป็นเป้าหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชนที่ต้องการให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากพอกิน พอใช้ แล้ว ยังเพิ่มมูลค่าในแปลงเลี้ยงชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย..

Leave a Reply