ผช.วัดสระเกศฯสอบชิงทุนการศึกษาระดับโลกม.ลีดส์ได้

วันที่ 18 เม.ย.2562 ความสามารถของพระสงฆ์ไทยที่ฝ่าด่านทดสอบสุดหินจนสามารถคว้าทุนการศึกษาระดับโลกในครั้งนี้มาได้ และยังเป็นพระสงฆ์รูปแรกของประเทศไทยด้วย ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 17 เม.ย. โดยพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า ขณะนี้ตนอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโท หลักสูตรการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งตนได้รับทุนการศึกษาชีฟนิ่ง จากทางรัฐบาลอังกฤษ ในการเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยลีดส์ โดยได้รับทุนดังกล่าวเมื่อปี 2560 และยังถือว่าเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่สามารถสอบผ่านได้รับทุนดังกล่าวด้วย ซึ่งการที่ตนเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรการสื่อสารองค์กร สืบเนื่องมาจากการที่ตนได้เคยลงไปทำงานด้านสันติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และมองว่าการสื่อสารจะช่วยให้การทำงานด้านสันติภาพมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งหลักสูตรที่เรียนมีทั้งเรื่องของ CSR คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และเรื่องของ Marketing Strategy คือ การวางกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งตนมองว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารเพื่อสันติภาพ

พระมหานภันต์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับทุนชีฟนิ่ง เป็นโครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลอังกฤษ สนับสนุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลา 1 ปี ให้กับผู้ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำ ผู้ตัดสินใจ และผู้นำทางความคิดในอนาคต โดยปีที่ตนได้รับทุน มีผู้ได้รับทุนดังกล่าวจากทั่วโลกรวม 1,600 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของผู้สมัครทั้งหมด หรือประมาณกว่า 53,000 คน ทั้งนี้การที่จะได้รับทุนดังกล่าวผู้สมัครต้องสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ได้ก่อน จากนั้นจึงจะไปสมัครเข้ารับทุน ซึ่งผู้ที่จะสมัครรับทุนนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 ขั้นสูง (Upper second-class honours) ตามระบบอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์ฝึกงานเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2,800 ชั่วโมง ได้คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 (ไม่มีทักษะใดได้คะแนนน้อยกว่า 5.5) และผ่านเกณฑ์การรับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในประเทศไทย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กล่าวด้วยว่า ทุนชีฟนิ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2526 เป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางไปและกลับจากอังกฤษ รวมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายแรกเข้าเมื่อเดินทางถึงอังกฤษ ทุนชีฟนิ่งได้พัฒนาจนเป็นทุนการศึกษาชั้นนำระดับโลกในระดับเดียวกับทุนฟุลไบรท์ ของสหรัฐอเมริกา ทุนเอนเดเวอร์ ของประเทศออนเตรเลีย และทุนดีเอเอดี ของประเทศเยอรมนี โดยปัจจุบันมีศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่งกว่า 50,000 คนในประเทศต่างๆทั่วโลก

Cr.เพจ At HeaR

Leave a Reply