ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ โกนผมบวชชีเข้าพรรษา ตามโครงการปชาบดีโคตมีรุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 สมาคมชาวพุทธไทย-วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์จัดโครงการปชาบดีโคตมี รุ่น 3 ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ โดยโกนผมบวชชีสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศวันที่ 1-16 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

Leave a Reply