สมเด็จพระพุฒาจารย์ และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงาน พระราชทานเพลิงศพ “อดีตเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร”

วันนี้ 16 ก.ค. 66  เวลา 17.00 น. ที่เมรุชั่วคราว วัดเศวตฉัตร วรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม) น.ธ. เอก, ป.ธ.8 อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดเศวตฉัตร วรวิหาร โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ วรวิหาร พระสังฆาธิการ พระเถระ นายชูชาติ ฉุยกลม ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

 

โอกาสนี้ คณะเจ้าภาพร่วมทอดผ้าไตรบังสุกุล จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทอดผ้าไตรบังสุกุลบนภูษาโยงหน้าหีบศพ เสร็จแล้ว เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร อัญเชิญผ้าไตรประทานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทอดบนภูษาโยงหน้าหีบศพ นายชูชาติ ฉุยกลม ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เป็นผู้อัญเชิญพระไตรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดบนภูษาโยงหน้าหีบศพ โดยเมื่อถึงเวลาตามหมายกำหนดการสำนักพระราชวัง เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม) น.ธ. เอก, ป.ธ.8 อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดเศวตฉัตร วรวิหาร นายชูชาติ ฉุยกลม ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 อัญเชิญดอกไม้จันทน์พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวางหน้าหีบศพ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัญเชิญดอกไม้จันทน์ประทานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วางหน้าหีบศพ จากนั้น พระสังฆาธิการ พระเถระ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมวางดอกไม้จันทน์ เป็นอันเสร็จพิธี

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม) มีสถานะเดิม ชื่อ ภักดิ์ นามสกุล ดีประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2471 บิดาชื่อ นายยอม มารดาชื่อ นางเต่า ที่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 7 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยได้เข้าบรรพชา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2488 ณ วัดโพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีพระครูจันทรโพธิคุณ วัดโพธิ์เกรียบ เป็นพระอุปัชฌาย์ และเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2491 ณ พัทธสีมา วัดโพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีพระเทพวิมล (ชุ่ม ติสาโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระสังวรวิมล วัดทองนพคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูจันทรโพธิคุณ วัดโพธิ์เกรียบ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดชิต วัดโพธิ์เกรียบ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า ด้านการศึกษา ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม) จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุทธาประมุข อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2487 และสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ณ วัดชัยมงคล อำเภอโพธิ์ทอง สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง เมื่อปี 2490 จากนั้นสามารถสอบไล่ได้เปรียญธรรม 8 ประโยค สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2509 โดยมีความชำนาญพิเศษ เป็นผู้ถนัดในงานนวกรรม จิตรกรรมไทยและสถาปัตยกรรม ในด้านงานปกครองคณะสงฆ์ ปี 2500 เป็นเลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสาน และราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ปี 2511 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร และเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ปี 2534 เป็นพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ จากนั้นในปี 2540 เป็นเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติตามที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในขณะนั้น แจ้งตามรายงานของ พระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค 1 ว่า พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร รายงานว่า พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม) อายุ 87 พรรษา 67 ป.ธ. 8 เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนถึงชราภาพ สมควรได้รับปลดเปลื้องภาระเพื่อให้พักผ่อน จึงเห็นสมควรได้รับการพิจารณายกเป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์

“ในด้านสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานสมณศักดิ์แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่พระวิจิตรกรรมพิศิษฐ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2531 และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวิจิตรการ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2544” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม) น.ธ. เอก, ป.ธ.8 ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลตากสิน ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สิริอายุ 95 ปี 75 พรรษา

Leave a Reply