ในหลวงโปรดเกล้าฯสมณศักดิ์เจ้าคณะภาค 1 เป็น “พระธรรมวชิรเมธี”

วันที่ 31 ก.ค. 64  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
“พระเทพปริยัติมุนี”  เป็น “พระธรรมวชิรเมธี” สถิต ณ วัดหงษ์รัตนาราม ราชวรวิหาร

 

พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะภาค ๑
เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

เกิด วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗  (ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี)

ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่    “พระศรีศาสนวงศ์”
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่  “พระราชโมลี” 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพปริยัติมุนี” 

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมวชิรเมธี”   สถิต ณ วัดหงษ์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร..

 

Leave a Reply