พ่อเมืองโคราชขยายผลน้อมนำแนวพระราชดำริ”กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ต่อยอดเป็นกิจกรรม “ปลูกผักต่อเนื่อง” สู่ปฏิบัติการ 90 วัน

พ่อเมืองโคราช ขยายผลเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อยอดสู่ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อขับเคลื่อนขยายผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ด้วยการบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกันรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีปลูกไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน

“โดยเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ ตนได้มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา อาทิ นางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดนครราชสีมา นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร แรงงานจังหวัดนครราชสีมา นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา นางสาวรัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารี และข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ เยี่ยมชมการขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมความมั่นด้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยต่อยอดเป็นกิจกรรม “ปลูกผักต่อเนื่อง” ขยายผลภายใต้แนวทาง “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้นโยบายของจังหวัดที่ได้กำหนดให้เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร อันได้แก่ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งถนนกินได้ หนึ่งถนนแบ่งปัน” “หนึ่งตำบล หนึ่งถนนกินได้ หนึ่งถนนแบ่งปัน” “หนึ่งอำเภอ หนึ่งถนนกินได้ หนึ่งถนนแบ่งปัน” และ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งถนนกินได้ หนึ่งถนนแบ่งปัน” โดยใช้หลักการ “ผู้นำต้องทำก่อน” เริ่มจากตัวข้าราชการในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วง ตำบลหนองมะนาว รวม 8 ไร่ ให้เกิดประโยชน์ โดยจุดที่ 1 แปลงผักสวนครัวของนางสาวเพ็ญพักตร์ หมื่นรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ใช้พื้นที่ว่างเปล่าโซนบ้านพัก ดำเนินการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไว้บริโภคในครัวเรือน มีเหลือแบ่งปัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และจุดที่ 2 นายประภาส หาสุนโม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ใช้พื้นที่ข้างบ้านพักเลี้ยงวัว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน ครัวชุมชน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง เป็นการจัดสรรพื้นที่ส่วนรวมของชุมชน ให้คนในชุมชนได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไว้เป็นคลังอาหาร ของหมู่บ้าน และเป็นศูนย์แบ่งปันของชุมชน อย่างยั่งยืน อีกด้วย” ผวจ.นครราชสีมา กล่าวเน้นย้ำ

นายสยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครราชสีมา มุ่งส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำพระราชดำริในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชน ได้ปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองภายในครัวเรือน ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีหลากหลายชนิด ช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และยังสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยมี “ข้าราชการ” เป็นจุดเริ่มต้นในการ “นำ” พี่น้องประชาชนประพฤติปฏิบัติตน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดกับชีวิตของตนเองอย่างยั่งยืน และจะดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุมในทุกอำเภอโดยเร็วต่อไป

Leave a Reply