กำแพงเพชรน้อมนำแนวพระราชดำริ”กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” Kick off “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

“ผู้นำต้องทำก่อน” ผู้ว่าฯ – ประธานแม่บ้านมหาดไทยกำแพงเพชร Kick off น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ขยายผลในทุกครัวเรือน ควบคู่ขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะ-จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบเดียวนี้

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกครัวเรือนด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามแนวพระราชดำริ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีผักที่ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย เกิดสุขภาวะที่ดี และเป็นการลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน รวมทั้งได้มีนโยบายในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลสภาพอากาศเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านการคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อย โดยเริ่มจากทุกครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน

นายชาธิป กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดให้การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้และความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้เน้นย้ำไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว โดยได้นำวิธีการตามแนวทางของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความนิยมชมชอบของประชาชนผ่านหลักการ “ผู้นำต้องทำก่อน” โดยเริ่มจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นปฐมฤกษ์การส่งเสริมในพื้นที่

“โดยเมื่อวานนี้ (9 พ.ย. 65) ตนพร้อมด้วยนางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกัน Kick off กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ในแปลงผักสวนครัวภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร รักษาการปลัดจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมในกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมฯ ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัว และชุมชน โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติในครั้งนี้ อีกทั้งยังช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว สร้างความผูกพันของคนในครอบครัว มีความมั่นคงทางอาหาร ก่อให้เกิดสิ่งดีๆ ในครอบครัวมากมาย เช่น การได้ใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกให้ได้ผักที่สด สะอาด และปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานในการขนส่งผักจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค ได้ความสุขที่เกิดจากการปลูกผัก ที่สำคัญเป็นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs)” นายชาธิปฯ กล่าวเน้นย้ำ

นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งได้ร่วมขับเคลื่อนกับกระทรวงมหาดไทย ในการบริหารจัดการขยะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะ ที่ยังคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทั้งยังทำให้เกิดความสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรใช้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นพื้นที่นำร่องในการบริหารจัดการคัดแยกขยะ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ขยะทั่วไป 2. ขยะรีไซเคิล 3. ขยะเปียก (ย่อยสลายได้) 4. ขยะอันตราย (ขยะมีพิษอันตราย) ก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะสาธารณะ นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหากองขยะที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ นอกจากนี้ ในส่วนของขยะเปียก ได้ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ด้วยการขุดหลุมและใช้ถังพลาสติกตัดก้นถังวางลงไปในหลุมและปิดฝา แล้วนำเศษอาหาร ขยะเปียกมาเทใส่ลงไปในถังขยะเปียกลดโลกร้อน แล้วปิดฝา เพื่อให้เศษอาหารทั้งหลายได้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักบำรุงดิน บำรุงพืชผักสวนครัวที่ปลูกในแปลงผักสวนครัว อันเป็นการประหยัดค่าปุ๋ย และยังทำให้ได้มีผักที่ปลอดสารพิษบริโภคอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดกำแพงเพชร จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกำชับหน่วยงานย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในลักษณะรายวันและรายเดือน เพื่อจะทำให้มีข้อมูลสถิติสำหรับใช้ขยายผลพัฒนาปรับปรุงในด้านอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ จะได้ใช้ทุกกลไกในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคภายในครัวเรือน อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามแนวพระราชดำริ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นการสร้างความผูกพันในครอบครัวจากการร่วมกิจกรรมปลูกผัก การสร้างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภายในชุมชนและหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านและในระดับครัวเรือนต่อไป”

Leave a Reply