“มจร วิทยาเขตขอนแก่น” ขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน มุ่งบริการชุมชนสังคมเขตภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ. ดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได้ส่งผู้บริหารของวิทยาเขตมาอบรมในรุ่น ที่ 3 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพรบ 2562 โดย ผศ.ดร. นิเทศ นิเทศสนั่นนารี และดร. เรียงดาว ทวะชาลี ผู้บริหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ. 2562

โดยพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร และประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร ได้มอบหมายให้ ดร.สุดธิดา พาดฤทธิ์ ไปเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ย กิจกรรม:อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานที่ทำงาน เอกสาร ข้อมูล ระหว่างวันที่ 2 -3 พย โดยเริ่มจากการอธิบายและลงมือปฏิบัติ 4 ด้าน 35 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านที่ 1 โครงสร้างเชิงกายภาพ ด้านที่ 2 บุคลากร ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ ด้านที่ 4 การบริการแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ระบบข้อมูล การพัฒนางาน การมีส่วนร่วม ด้านที่ 4 การบริการ แบ่งเป็น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การอำนวยความยุติธรรมและลดความเลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน และมาตรฐานการให้บริการ

Leave a Reply