ระดมแนวคิดพัฒนาคลองเปรมประชาโมเดล..ก่อนขยายวัดแนวคลองทั่วประเทศ

  เมื่อวานนี้ (9 ม.ค.662) ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันประชุมเชิงเสวนา “บทบาทของวัดในการช่วยพัฒนาคลองเปรมประชากร ในโอกาสพระบรมราชาภิเษก ” เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนใกล้วัดให้ช่วยกันดูแลรักษาพัฒนาคลอง

นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวความเป็นมาของกิจกรรมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ว่า

          “ ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับลำน้ำ ลำคลองที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน   แต่ปัจจุบันลำน้ำ ลำคลอง นับวันจะเกิดการเสื่อมโทรม ขาดการดูแล รักษา และพัฒนา รัฐบาล  ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน และมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม และอื่น ๆ
            ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินโครงการที่สำคัญ เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยคัดเลือกชุมชนตามลำน้ำต่าง ๆ จังหวัดละ ๑ ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาลำน้ำจากผักตบชวา วัชพืช ขยะ การส่งเสริมและพัฒนารายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ริมน้ำ รวมทั้งการพัฒนาคลองเปรมประชากร
       รัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การดูแล รักษา พัฒนาคลอง ให้ประสพความสำเร็จ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะวัดที่เป็นศูนย์กลางจิตใจและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมสนับสนุนโดยจัดทำข้อมูลรายชื่อวัดที่ตั้งอยู่ตามแนวคลอง ประสานคณะสงฆ์และวัดเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนใกล้วัดให้ช่วยกันดูแล รักษา พัฒนาคลอง ในการประชุมเชิงเสวนาวันนี้ จึงเป็นก้าวแรกและก้าวที่สำคัญ     ที่คณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ตามแนวคลองเปรมประชากร จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้       ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายผลไปยังวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่แนวคลองทั่วประเทศ..”
             ที่ประชุมทั้งคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งประชาชน ตกลงร่วมกันว่าจะเดินหน้าพัฒนาคลองริมวัดโดยใช้ “คลองเปรมประชากรเป็นโมเดล” ขยายไปทั่วประเทศด้วยความจงรักภักดี…
************************

Leave a Reply