“เพชรบูรณ์พอเพียง” พัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนแปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา”  

วันที่ 17 ธันวาคม 2564  นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนายวรพล บุญศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรเงินให้จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อดำเนินการโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM พื้นที่ 15 ไร่ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หลังจากนี้เมื่อได้แบบแปลงการขุดปรับที่ดินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างเพื่อขุดปรับแปลงที่ดิน เมื่อขุดเสร็จเรียบร้อยจะดำเนินการสร้างและซื้อวัสดุ สำหรับฐานเรียนรู้ทั้งหมด 9 ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานเรียนรู้คนมีไฟ และฐานเรียนรู้คันนาทองคำ โดยแรงงานจิตอาสาในตำบล นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนครุภัณฑ์ให้กับพื้นที่ยืมใช้ ได้แก่ เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้ เครื่องสกัดจากน้ำมันพืช Bio Diesel เครื่องบรรจุอาหารกระป๋อง เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ และเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศใช้พลังงาน Solar cell ซึ่งมีวิทยากรประจำฐานเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ และ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการทหารพันธุ์ดีพร้อมจะให้ความรู้การเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ทั้ง 9 ฐาน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครัวเรือน HLM  1,526 แปลง และผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ เมื่อดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ให้บริการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภายใน 5 ปี

จากนั้นเวลา 13.30 น. นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกกรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life :CLM) ระดับตำบล ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM แปลงนายพัฒนพงษ์ เทืองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 15 ไร่ ออกแบบเอง จำนวน 7 บ่อ ซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.16) เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายแทนกัน โดยได้เริ่มดำเนินการขุดปรับแปลงที่ดินเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

Leave a Reply