ผู้ปฏิบัติธรรม ศอ.บต. เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวฮินดู

เมื่อวานนี้ 21 มกราคม 2566 คณะผู้แสวงบุญภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติธรรมแหล่งสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เดินทางไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ธรรมเมกขสถูป” หรือสถานที่แห่งการแสดงปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนา อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งปวง?เป็นครั้งแรกภายหลังการตรัสรู้และการบรรลุมรรคผลด้วยพระองค์เอง จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ผ่านพ้นกาลเวลามาแล้วหลายร้อยหลายพันปี และถือเป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า? ซึ่งได้แก่สถานที่แห่งการประสูติ? ตรัสรู้? แสดงปฐมเทศนา? และ? ปรินิพพาน

จากนั้นคณะผู้แสวงบุญฯ ได้เดินทางไปยัง สถานที่แสดงปฐมเทศนาชมเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์ พบปัญจวคีย์ นมัสการ ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ พบปัญจวคีย์ ทำให้เกิดพระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก นมัสการ คันธกุฏี(กุฏีหลังแรก) ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษา ชมยะสะเจดีย์ และชมสังฆารามกุฏีสงฆ์กว่า 1,000 หลัง

ต่อมาคณะฯ ได้ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีอารตี ซึ่งเป็นพิธีกรรมเพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้มอบความสุขและความโชคดีให้แก่ผู้ที่บูชา เครื่องสังเวยที่ใช้ในการบูชาไฟ เยี่ยมชมการลอยกระทงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งน้ำ ชมพิธีการอาบน้ำ ชำระบาป และพิธีการเผาศพ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา สำหรับแม่น้ำคงคา ถือเป็นสถานที่ที่มาล้างบาปและสถานที่เดินทางมาตายซึ่งคนอินเดียมีความเชื่อว่า “กระแสน้ำในแม่น้ำคงคาไหลผ่านเศียรของพระศิวะ” ถ้าหากได้มาอาบน้ำชำระร่างกายที่นี่ จะสามารถล้างบาปได้และยิ่งถ้าได้มาเผาศพที่พาราณสีและกวาดเถ่ากระดูกลงแม่น้ำคงคา จะทำให้ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน

อย่างไรก็ตามคณะผู้แสวงบุญภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สังเวชนียสถานประเทศอินเดีย-เนปาล ของ ศอ.บต. มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน 80 คน โดยมีกำหนดร่วมกิจกรรม ฯ ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มกราคม 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเป็นการสืบทอด เผยแผ่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230122133437462

Leave a Reply