วัดธรรมกายครองแชมป์ มีพระภิกษุ-สามเณรจำพรรษา’ มากสุดในประเทศไทย

วันที่ 2 สิงหาคม 2566  วันนี้เป็นเข้าพรรษา หลายวัดพระภิกษุอธิษฐานเข้าพรรษากันแล้ว และทุกวัดจะมีการสำรวจพระภิกษุ -สามเณร เพื่อทำทะเบียนเข้าพรรษากันเรียบร้อยแล้ว  มีรายงานว่า วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง ปทุมธานี เป็นวัดที่มีพระภิกษุ-สามเณรจำพรรษา ประจำปี 2566 มากที่สุดในประเทศไทย พระภิกษุ 1,136 รูป, สามเณร 454 รูป รวม 1,590 รูป

วัดพระธรรมกาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2513 สังกัดมหานิกายแห่งคณะสงฆ์ไทย ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบัน มี พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส (รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560)

สำหรับวัดในประเทศไทยมีทั้งสิ้น  42,887 วัด พระภิกษุ  207,875  และ สามเณร 33,493

Leave a Reply