พระพรหมวชิรญาณ วิ. กราบลา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กลับอังกฤษถาวร

        เมื่อวานนี้ (12 ม.ค. 64)  ณ ห้องรับรองชั้น 1 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   ศูนย์ฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวา ได้เผยแพร่ภาพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) รับถวายสักการะพร้อมสนทนาธรรมปฏิสันถารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและนานาประเทศ กับ พระพรหมวชิรญาณ วิ. (โรเบิร์ต สุเมโธ) วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร เดินทางมาถวายสักการะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ และจะเดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร เป็นการถาวร

          สำหรับ พระพรหมวชิรญาณ วิ. (สุเมโธ) นั้น เป็นพระกรรมฐานศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ประเทศไทย และวัดอมราวดี กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นับตั้งแต่ พ.ศ.2527 จนเกษียณตนเองจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2553 และเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญในการเผยแพร่คำสอนในทางพระพุทธศาสนาสู่นานาอารยประเทศ

Leave a Reply