สถาบันโค้ชไทยร่วมกับ”ม.สงฆ์ มจร” พัฒนาโค้ชธรรม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย ผู้บริหารจากสถาบันโค้ชไทย เข้ากราบนมัสการพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อสนทนาปรึกษาในความร่วมมือในการนำการโค้ชแบบบูรณาการสู่สังคมไทย เพราะวิสัยทัศน์ของสถาบันโค้ชไทย มุ่งวิชาชีพ วิชาการ และวิจัย จึงแลกเปลี่ยน ในโอกาสพูดคุยในครั้งนี้ซึ่งจะมีการข่าวดีในมิติของการร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย

ดังนั้น ในโอกาสนี้สถาบันโค้ชไทยจึงถือโอกาสพบผู้บริหารมหาจุฬาที่มุ่งทำงานเชิงรุก เป็นการปรึกษาความร่วมมือพัฒนาการโค้ชภายในและการโค้ชภายนอก เตรียมลงนามความร่วมมือโค้ชอย่างเป็นระบบ โค้ชทางโลกและโค้ชทางธรรม โดยพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมให้เกิดสันติสุขต่อไป
สาราณียธรรม

Leave a Reply