“ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง”  ผนึกพลังผู้นำท้องถิ่นและข้าราชการ จ.พิจิตร จัดหาชุด “ลูกเสือ -เนตรนารี” ส่งมอบ 11 ก.ค.นี้!!

วันที่ 3 ก.ค. 65   เวลา 09:00 น. ที่วัดบรรพตสุทธาราม (วังเรือน) อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร หรือ “พระครูต้น” ได้ประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนชุดเครื่องแบบลูกเสือ และเนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่กำลังเรียนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยมี นายสมนึก สุขเอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ และนางสาวรัตนา สอนตา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ร่วมหารือ

พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กล่าวว่า ทันทีที่ได้เห็นข่าวจากหลายพื้นที่เกี่ยวกับความทุกข์ยากของประชาชนที่ไม่มีรายได้เพียงพอในการจัดหาซื้อชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้กับลูกหลานได้สวมใส่เพื่อเรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งในส่วนของคณะสงฆ์ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระคติธรรมในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนงานสาธารณะสงเคราะห์ ความตอนหนึ่งว่า “บุคคลพึงบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อเกื้อกูลกันและกัน ด้วยการละคลายความเป็นตัวตนให้มากที่สุด ให้สมดังพระพุทธศาสนีที่ว่า ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํ แปลความว่า เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ควรเกื้อกูลกัน โดยฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถร ได้มอบแนวทางกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของแก่หน่วยงานหรือของบุคคล ตนจึงได้โทรศัพท์ประสานไปยังประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิด ให้ช่วยรับเป็นธุระในการสำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ไม่มีชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ใส่เรียน ใส่ทำกิจกรรม

“สังคมไทยเราเป็นสังคมที่ไม่ต้องกลัวว่า หากเราเดือดร้อนแสนสาหัสแล้วจะไม่มีคนช่วยเหลือ เพียงแต่ว่าความช่วยเหลือยังไม่ไปถึงเพราะคนยังไม่รู้ โดยคณะสงฆ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการสาธารณะสงเคราะห์ให้กับญาติโยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยาก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ เพื่อทำให้เด็ก ๆ ลูกหลานของคนไทย ที่ต้องเติบโตขึ้นในสังคม ได้เรียนรู้วิชาลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด ซึ่งเป็นวิชาที่บ่มเพาะให้เขาเหล่านั้นได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของศาสนาจากการปฏิบัติ ทั้งเรื่องความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูล อีกประการหนึ่ง เมื่อเขาเห็นเพื่อนมีเสื้อผ้าเครื่องแบบใส่ แต่ถ้าเขาเป็นคนส่วนน้อยหรือคนจำนวนหนึ่งไม่มีเสื้อผ้าเครื่องแบบใส่ แล้วต้องไปเรียนอยู่ด้วยกัน อาจจะทำให้มีความรู้สึกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้” พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม กล่าวเน้นย้ำ

 นายสมนึก สุขเอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ กล่าวว่า พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร มีชาติภูมิเป็นชาวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ได้ทราบข่าวความตั้งใจของเหล่าบรรดานักปกครอง คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านนายอำเภอ ทั่วประเทศ ที่พร้อมใจกันระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวยากจน ขัดสน ไม่สามารถซื้อหาชุดเครื่องแบบลูกเสือ ซึ่งต้องยอมรับว่าในสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการหารายได้ของผู้ปกครองหลายครอบครัว ท่านจึงได้เมตตาโทรศัพท์มาแจ้งที่ตัวกระผม และ ผอ.รัตนา สอนตา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ให้ไปสำรวจเลยว่าในบ้านแต่ละครัวเรือน ในโรงเรียนแต่ละแห่ง มีเด็ก มีลูกหลานคนไหนไม่มีชุด ไม่มีเสื้อผ้า ไม่มีเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี สวมใส่เพื่อใช้เรียบลูกเสือ และทำกิจกรรมลูกเสือ เหมือนกับเพื่อนคนอื่น โดยท่านพระครูต้นขอรับเป็นเจ้าภาพเองทั้งหมด

“หลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากหลวงพี่ต้น จึงได้ร่วมกับท่าน ผอ.รัตนา สอนตา ลงสำรวจจำนวนนักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ รายได้น้อย หรือบางครอบครัวมีรายได้ไม่แน่นอน หรือเป็นครัวเรือนที่ยากจน ทำให้ไม่สามารถจะซื้อเครื่องแบบลูกเสือให้กับลูกหลานใส่ได้ จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดวังเรือน โรงเรียนบ้านวังกะทะ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (โรงเรียนอนุบาลวังงิ้ว) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ซึ่งในขณะนี้ได้ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ประสบปัญหา และแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีแล้ว รวม 199 คน แบ่งเป็น เครื่องแบบลูกเสือสำรอง 56 ชุด เครื่องแบบลูกเสือสามัญ 73 ชุด และเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 70 ชุด ทั้งนี้ ตน รวมถึง ผอ.รัตนา และ ผอ.โรงเรียน คุณครู รวมถึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ต่างมีความตื้นตันใจที่ได้รับทราบจากท่านพระครูต้น ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนวังงิ้ว ดงเจริญ ในการช่วยเหลือลูกหลานให้ได้มีความพร้อมสมบูรณ์ในเรื่องเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และได้มีส่วนร่วมในการสำรวจ และขณะนี้อยู่ระหว่างการจำแนกขนาด (Size) ชุดของนักเรียนแต่ละคน และจัดหาเครื่องแบบ เครื่องหมายต่าง ๆ ตามที่ท่านพระครูต้นได้แจ้งไว้ ซึ่งทุกคนก็อิ่มบุญ รู้สึกชื่นอกชื่นใจ เพราะทุกคนได้มีโอกาสช่วยเหลือลูกหลานให้มีเสื้อผ้าเครื่องแบบสวมใส่เรียน” ประธานสภา อบต.วังงิ้วใต้ กล่าวเพิ่มเติม

 พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กล่าวในช่วงท้ายว่า ขออนุโมทนาโยมสมนึก สุขเอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ และโยมรัตนา สอนตา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ และทุก ๆ คน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสำรวจนักเรียนที่ไม่มีชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี เพราะความขัดสนยากจนของครอบครัว ทั้งนี้ จะได้จัดพิธีมอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในวันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 65 ณ ศาลาการเปรียญวัดบรรพตสุทธาราม (วังเรือน) อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ต่อไป

Leave a Reply