ตามคาด!! “สำนักพุทธ” ยันถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าคณะปกครองรับทราบ

      วันที่  11 ต.ค.  64   ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ พศ. ในฐานะโฆษก พศ. แถลงถึงประเด็นการถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์(ธ)  ตามที่ปรากฎข่าวว่า การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด นั่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ขอชี้แจงส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

      1.การดำเนินการแต่งตั้งเป็นไปตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. คณะสงฆ์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และ กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563

       2.ที่มาการแต่งตั้งเจ้าคณะหน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และเจ้าคณะภาคเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมหลักเดียวกัน ซึ่งมหาเถรสมาคมได้รับทราบขั้นตอน วิธีการ ดังกล่าวแล้ว

       3.สำหรับการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ที่มีมูลเหตุหลักฐานที่นำไปสู่การถอดถอน แต่งตั้งใหม่ นั้น ได้นำข้อมูลกราบเรียนให้เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค ผู้ปกครอง ของเจ้าคณะจังหวัดนั้น ๆ รับทราบแล้ว ถึงปัญหาและเหตุผล ก่อนดำเนินการ

      4.เรื่องดังกล่าวนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะปกครองที่จะดำเนินการตามแนวทางปกครองคณะสงฆ์

      5.ส่วนกรณี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย มหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงได้แต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

       ซึ่งต่อจากนี้ไป คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของศิษยานุศิษย์ทั้ง 3 รูปที่ถูกปลดอย่างใกล้ชิดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ขอบคุณภาพ : เดลินิวส์

Leave a Reply