“เจ้าคุณเสียดายแดด” ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ กฟผ.และ จุฬา ฯ พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจริยะต่อยอด “โคก หนอง นา”

       วันที่ 2 ต.ค. 64   ณ.วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  พระปัญญาวชิรโมลี หรือฉายา “เจ้าคุณเสียดายแดด”  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ ศูนย์วิจัยพลังงาน และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อวิถีชุมชนท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสนับสนุนการศึกษา และวิจัยเทคโนโลยีพลังงานและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชาวอุบลอย่างยั่งยืนสอดรับการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bioeconomy, Circular Economy, Green Economy)   โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ คณะนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการกฟผ.พร้อมทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะร่วมเป็นสักขีพยาน

      พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณาจารย์ได้มาร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยนวัตกรรมพลังงานรูปแบบใหม่ ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้ชุมชนในพื้นที่สามารถพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ตลอดจนเพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานและการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต  บนแปลงพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังวัดป่าศรีแสงธรรม เพื่อส่งต่อให้เด็ก และเยาวชน ชุมชนโดยรอบ และประเทศชาติ ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด เทคโนโลยีชาวบ้านสู่งานเกษตรอัจฉริยะต่อไป..

Leave a Reply