ในหลวงโปรดเกล้าฯ ถวายหนังสือ “จิตตนคร -สัมมาทิฎฐิ” แด่ แม่กองบาลีสนามหลวงและคณะผู้บริหาร

วันที่ 5 มิ.ย. 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง (5) เชิญหนังสือ จิตตนคร และสัมมาทิฏฐิ พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ พร้อมทั้งได้พระราชทานการ์ตูนฝีพระหัตถ์เป็นหน้าปกหนังสือดังกล่าว ถวายแด่พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) แม่กองบาลีสนามหลวง และรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง โดยมี นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว

Leave a Reply