เจ้าคณะเขตฯประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมราษฎร์บูรณะศีลบวร

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ เปิดเผยว่า วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. พระเดชพระคุณ พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ ประธานที่ประชุมกองงานเลขานุการเจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงาน “มหกรรมราษฎร์บูรณะศีลบวร” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-25 กันยายน 2565 ณ วัดสารอด แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวัดสารอดได้รับโอกาสทอง วัดเดียวในกรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครจัดงานต้อนรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชุมชนรักษาศีล 5

คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ จึงไม่นิ่งนอนใจ จึงได้จัดประชุม ทั้งประชุมใหญ่ ประชุมเล็ก ประชุมย่อย เป็นการประชุมเชิงรุกภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชุมชนรักษาศีล 5 “ราษฎร์บูรณะศีลบวร”

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เจ้าคณะเขตฯ ได้ให้แต่ละวัดนำเสนอรายงานความคืบหน้าการประสานงานชุมชนที่เป็นเครือข่าย เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ดำเนินการเกณฑ์ประเมินโครงการฯ เพื่อนำเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชุมชนรักษาศีล 5 “ราษฎร์บูรณะศีลบวร”

จากการประชุมดังกล่าว ทำให้ทราบถึงศักยภาพและความพร้อมของคณะสงฆ์ฯ ที่จะร่วมกันจัดงาน #มหกรรมราษฎร์บูรณะศีลบวร ซึ่งแต่ละวัดในเขตราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการประสานงานทุกภาคส่วน ได้ความคืบหน้าการเตรียมจัดนิทรรศการตามลำดับ เป็นการได้ร่วมกันอย่างเต็มที่เต็มพลังเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น พระเดชพระคุณ พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ ยังดำริจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชนวัดสารอด ซึ่งเป็นชุมชนรักษาศีล 5 จัดกิจกรรมโดยนำเอาภาคีเครือข่ายของชุมชนวัดสารอด มาร่วมกันดำเนินการ คือ การลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง โดยคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะร่วมกับมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เป็นเจ้าภาพหลักเตรียมจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ในไวๆ นี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ ยังได้ร่วมกันร่างกำหนดการสำหรับต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชุมชนรักษาศีล 5

ทั้งนี้ ได้กำหนดร่างกำหนดการดังกล่าวเพื่อเตรียมประชุมใหญ่และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกภาคีเครือข่ายให้ได้มีส่วนร่วมร่างกำหนดการให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกันและเป็นแนวทางที่จะได้ปฏิบัติร่วมกันต่อไป

Leave a Reply