ด่วน!!โปรดเกล้า ฯ สมณศักดิ์ตั้ง “พระครูสัญญาบัตร”จำนวน 1,227 รูป

วันที่ 25 ธ.ค. 65  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตรจำนวน 1,227 รูป ดังนี้  ดังมีรายนามต่อไปนี้คลิก

T_0001.PDF (soc.go.th)

 

Leave a Reply