ปลัดวธ.ห่วงกลุ่มเด็กและเยาวชนรับข่าวสารเชิงลบ “กระทบต่อความมั่นคงพุทธศาสนา” พร้อมมอบรางวัล “ส่งเสริมความมั่นคงพุทธศาสนา”

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ครั้งที่ 19 เรื่อง การส่งเสริมพระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม โดยมี พระเทพประสิทธิมนต์  เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม วัดศรีสุดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

ปลัด วธ. กล่าวว่า สถาบันศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สร้างสันติสุขในสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย อาจทำให้เกิดวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนหลายด้าน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับข่าวสารด้านศาสนาเชิงลบส่งผลต่อความศรัทธาที่เสื่อมถอยลง รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีงามด้านคุณธรรม การมีจิตสาธารณะ การเป็นพลเมืองดี ร่วมกับทำนุบำรุงศาสนาให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เน้นภาคีเครือข่ายพัฒนาสังคมคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรมหลัก 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนา เกิดความมั่งคงทางสังคมของประเทศ

“ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมมีกิจกรรม โครงการต่างๆ ของกรมการศาสนาในการสนับสนุนให้เกิดศาสนทายาทในพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป รวมสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณรที่ประสบอุทกภัยต่างๆ ทั่วประเทศ มีการอบรมพัฒนาพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรทุกระดับภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น ที่สำคัญรัฐบาลมีการส่งเสริมอำนาจละมุน หรือ Soft Power ในทุกมิติ ดังนั้น ในมิติศาสนา วัฒนธรรม วธ.ได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน บนฐานของการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา วัตรปฏิบัติของอริยสงฆ์ ส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ความเชื่อ เคารพศรัทธาเชิงสร้างสรรค์ผ่านชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน กว่า 25,000 ชุมชนทั่วประเทศ โดยแต่ละปีจะคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วย”ปลัดวธ. กล่าว

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าว นับตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2546 ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการสัมมนา เรื่อง ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซิ่งจัดโดยสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ทางคณะกรรมการฯ จึงกำหนดงานดังกล่าวทุกปี ต่อเนื่องปัจจุบันเป็นครั้งที่ 19 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการผู้มีความรู้ความสนใจ  ได้ร่วมวิเคราะห์ ระคมสมองนำเสนอแผนงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา และการพัฒนาเยาวชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนำเสนอให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาวิธี และดำเนินการแก้ไขต่อไป

สำหรับการสัมมนาปีนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานของสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในปี 2565 การอภิปราย เรื่อง “การส่งเสริมพระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม โดยพระธรรมกิตติเมธี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ การปาฐกถาหัวข้อ “การส่งเสริมพระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม” โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม นอกจากนี้ยังมี การแบ่งกลุ่มอภิปรายย่อยเรื่อง  การส่งเสริมพระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม อีกด้วย

สำหรับภายในงานมีการมอบรางวัล “ส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา” โดยสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ประจำปี 2565 จำนวน 9  ท่าน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 พระสงฆ์ผู้มีผลงานส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาได้แก่ สำหรับปีนี้ได้แก่ พระเทพประสิทธิมนต์, พระเทพวัชราจารย์ , พระราชรัตนสุนทร ,พระสุธีวีรบัณฑิต ประเภทที่ 2 นักการเมืองผู้มีผลงานส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาได้แก่ นายอนันต์ ปันยารชุน,นายชวน หลีกภัย ,นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง, นายไชยา พรหมา และ ดร.นิยม เวชกามา ด้วย

Leave a Reply