มส.มีมติพิมพ์หนังสือ “จักกวาฬทีปนี”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10  กันยายน 2565  วานนี้ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร  เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม

โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

-รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ประจำปีงบประมาณ 2565

ในส่วนของการปกครองคณะสงฆ์ ขออนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด,รองเจ้าคณะอำเภอ และเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

-รายงานแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด(ธรรมยุต)

-พิจารณาและเสนอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ

-รายงานก่อตั้งองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ

การประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวานนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าบนโต๊ะของกรรมการมหาเถรสมาคมมีหนังสือเล่มสีฟ้าวางอยู่ คาดว่าเป็นหนังสือ “จักกวาฬทีปนี” ที่มหาเถรสมาคมมีมติให้จัดพิมพ์มาตั้งแต่คราวประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้กรรมการแต่ละรูปพิจารณา

หนังสือจักกวาฬทีปนี เป็นหนังสือทางพุทธศาสนา รจนาด้วยภาษาบาลีโดย “พระสิริมังคลาจารย์” พระเถระนักปราชญ์ชาวล้านนา รจนาเมื่อปีพุทธศักราช 2063 ผ่านมาแล้ว 500 กว่าปี เนื้อแรงแบ่งออกเป็น 6 หมวด เช่น จักรวาลโดยสรุป แม่น้ำมหาสมุทร ทวีป ภูมิต่าง ๆ ข้อเบ็ดเตล็ด โดยเลือกเก็บความจากพระไตรปิฎก อรรถถา ฎีกา และปกรณ์พิเศษต่าง ๆ มาเรียบเรียงเป็นรูปเรื่อง พร้อมแสดงมติกำกับเอาไว้คล้าย “ไตรภูมิพระร่วง”  แต่แพร่หลายน้อยกว่า เพราะไตรภูมิพระร่วง รจนาเป็นภาษาไทย เข้าถึงชาวบ้านได้มากกกว่า

หนังสือ “จักกวาฬทีปนี” มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้พิมพ์จำนวน 5,000 เล่ม  โดยค่าจัดพิมพ์จะขอรับบริจาคจากกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัด แล้ว หลังจากจัดพิมพ์แล้ว จะเพื่อแพร่ไปตามห้องสมุดต่าง ๆ

สำหรับพระภิกษุ – สามเณร และประชาชนทั่วไป โปรดรออ่าน!!

Leave a Reply