ประชาชนทั้งในและต่างประเทศขานรับจัดกิจกรรม “ทศชาติ : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม”  เฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันที่ 9 กันยายน 2565   ตามที่รัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต  เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม     รองนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือไปแล้ว ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2565

 ต่อมา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 รัฐบาลได้จัดนิทรรศการทศชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งได้มอบหนังสือทศชาติให้กับคณะรัฐมนตรี การแถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือทศชาติของรัฐบาล ได้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้คณะสงฆ์และภาคเอกชนนำหนังสือทศชาติไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้เข้าถึงการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวาง ดังคำแถลงข่าวของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ว่า คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการนำหนังสือทศชาติปริวรรตเป็นสำนวนเทศน์แหล่ทำนองอีสานจัดกิจกรรมไปตามอำเภอต่าง ๆ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีจัดโครงการคุณธรรมนำใจ เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการนำหลักธรรมจากหนังสือทศชาติ ไปเทศน์ บรรยาย และเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการนำหลักธรรมจากหนังสือทศชาติไปบรรยายและสวดสาธยายบารมี 30 ทัศ  อาจนับ   ได้ว่า วัดและองค์กรการกุศลตามที่รองนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวไปแล้วนั้น เป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ สืบเนื่องจากหนังสือทศชาติ สมเจตนารมณ์ของสำนักนายกรัฐมนตรีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จากการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวนั้น ทำให้คณะสงฆ์และภาคเอกชนที่เห็นคุณค่าของหนังสือทศชาติ และมีความประสงค์ที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้แจ้งความประสงค์ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีจะจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยการนำหลักธรรมจากหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ จัดทำเป็นนิทรรศการ เทศน์ บรรยาย เข้าค่ายคุณธรรม เผยแพร่หนังสือเสียง (Audiobook) ทางสถานีวิทยุคลื่นต่าง ๆ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เจพี มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กว่า 36 สถานี , จัดสัมมนา ทางวิชาการในหัวข้อทศชาติในมิติความคิดทางสังคม เป็นต้น, นำเรื่องทศชาติบรรยายเป็นภาษาปกาเกอะญอ สำหรับ ชาวไทยบนพื้นที่สูงจะได้มีโอกาสเข้าถึงเนื้อหาทศชาติชาดกด้วยภาษาพื้นถิ่น,  จัดทำโครงการ “พระโพธิสัตว์น้อย” และ โครงการ “10 อุปนิสัยหัวใจแห่งพระโพธิสัตว์” ด้วยการนำเนื้อหาและหลักธรรมในทศชาติไปเผยแพร่แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อีกทั้ง วัดไทยในต่างประเทศได้นำเนื้อหาและหลักธรรมจากหนังสือทศชาติบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติธรรมในวันเสาร์ วันอาทิตย์ เช่น วัดพุทธาราม เมืองเอดินเบอะระ ประเทศสก็อตแลนด์  เป็นต้น

Leave a Reply