สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวม ๑๕ วัน

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้ให้โอวาทความโดยพอสังเขปว่า “การมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ จะมาปฏิบัติเล่นๆ หรือปฏิบัติเหมือนลิงหลอกเจ้า ขออย่านำมาใช้หรือมาปฏิบัติที่นี่เป็นอันขาด เพราะการปฏิบัติระดับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับสำนักอื่น เป็นตัวอย่างให้ญาติโยมด้วย จึงขอให้ท่านปฏิบัติอย่างจริงจัง ถ้าไม่ตั้งใจมาปฏิบัติก็อย่ามาทำให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมของตัวเองเสื่อมเสีย”

Leave a Reply