เปิดคำสั่ง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ชุดใหม่ ครบทุกภูมิภาค

            เพื่อให้การดำเนินการโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข อันเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี 5 ส ในแผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการปฎิรูปกิจการพระพุุทธศาสนา

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 (4) แห่งระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.2539 ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 1/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ของคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ส่วนกลาง ประกอบด้วย

 คำสั่งตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำหนเหนือ

คำสั่งตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก

คำสั่งตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำหนใต้

คำสั่งตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำหนกลาง

******************************

Leave a Reply