ผู้ว่านราฯ ส่ง “ชาวไทยมุสลิมชุดแรก” เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  “ยอดชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศทั้งสิ้น  3,738 คน”   

วันนี้ 10 มิ.ย.65  นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์อิสมาแออาลี )    ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสและคณะ   ผู้แทนกระทรวง   ข้าราชการ   เจ้าหน้าที่  ตลอดจนผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีฯ

สำหรับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และจังหวัดได้จัดเที่ยวบินเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้รับบุญอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แสวงบุญ โดยการบินไทยได้จัดเที่ยวบินจำนวน  2 เที่ยวบิน ผ่านท่าอากาศยานนราธิวาส ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2565 ในวันนี้ (10 มิ.ย.65) จำนวน 282 คน และวันพรุ่งนี้ (11 มิ.ย.65) จำนวน 286 คน  โดยมีผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ  567 คน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังเมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

โดยในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮัจย์จำนวนทั้งสิ้น   3,738 คน    เป็นพี่น้องมุสลิมในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน  1,580 คน  ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี 660 คน จังหวัดนราธิวาส 567 คน จังหวัดยะลา 482 คน

ทั้งนี้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จะเดินทางโดยสายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ SV ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทย ร่วมกับบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน ) TG โดยทำการขนส่งเที่ยวบินขาไป จำนวน 12 เที่ยวบิน  และขากลับ จำนวน 12 เที่ยวบิน ประกอบด้วย บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน ) จำนวน 9 เที่ยวบิน ใช้ท่าอากาศยานแบบโบอิ้ง 777-200 ER และสายการบินซาอุดิอาระเบีย แอร์ไลน์ จำนวน 3 เที่ยวบิน ใช้อากาศยานแบบโบอิ้ง 777-300 ER

สำหรับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และจังหวัด มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565(ฮ.ศ. 1443) ได้แก่ ณ ท่าอากาศยานในประเทศไทยก่อน – หลังเดินทาง ทั้ง 3 แห่ง และท่าอากาศยานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทั้ง 2 แห่ง ตลอดจนการเดินทางไปยังที่พัก และในช่วงของการประกอบพิธีฮัจย์ จนเดินทางกลับประเทศไทย เป็นต้น ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย มีหลักประกันในการเดินทาง และสามารถประกอบ พิธีฮัจย์ได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักการที่ศาสนาบัญญัติ สมดั่งเจตนารมณ์  และกลับมาดำรงชีวิตอยู่ในหลักการของศาสนา ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นได้ต่อไป

ภาพข้อมูล : สนง.ประชาสัมพันธ์นราธิวาส

Leave a Reply