ถวายเนื้อไก่แช่แข็ง 3,000 กิโลกรัมให้มหาจุฬา ฯ -โรงทานวัด

   วันนี้ (22 เม.ย.63) ณ อาคารหอฉันรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป , ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำคณะผู้บริหาร บริษัทเทพสิริ ฟู๊ดส์ จำกัด และ บริษัทฟู๊ด แพลนเน็ต จำกัด เข้าพบ พระราชปริยัติกวี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานรับมอบ เนื้อไก่แช่แข็งจำนวน 500 กิโลกรัม สำหรับเสริมโรงครัวทำอาหารถวายพระภิกษุ-สามเณร นิสิตมหาจุฬา ฯ   ซึ่งนอกจากมอบเนื้อไก่แช่แข็งให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว บริษัทเทพสิริ ฟู๊ดส์ จำกัด และบริษัทฟู๊ด แพลนเน็ต จำกัด ยังได้มอบเนื้อไก่แช่แข็งทั้งหมด 3,000 กิโลกรัม   เพื่อจัดทำโรงทาน แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัย Covid-19  ผ่านโรงทานวัดตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราชอีก 9  วัด ดังนี้

      1. วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร 2. วัดสมรโกฎิ 3 วัดบางพูด 4. วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 5. วัดนายโรง 6.วัดนาคปรก 7.วัดเชิงเลน 8. วัดท่าอิฐ และ 9.วัดคุณหญิงส้มจีน

     วันนี้เจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่ผู้บริหารและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจาก บริษัทเทพสิริ ฟู๊ดส์ จำกัด และบริษัทฟู๊ด แพลนเน็ต จำกัด แล้วมีอีกหลายคณะ เช่น

     1.นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และครอบครัว  (บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารวันละ 15,000.-)  2. ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ (บ้านเพชรบำเพ็ญ) และคณะ ถวายน้ำดื่ม จำนวน 9,000 ขวด  3.  พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (สมรักษ์ อนาลโย) บริจาคข้าวสาร 1 ตัน และน้ำดื่ม 1,000. ขวด 4.  พระครูพิสิษฎ์ประชานารถ,ดร. (หลวงพ่อแดง) รองจอ.อัมพวา/จออ.วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม ถวายเครื่องอุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิค-19 จำนวน 1 เครื่อง5.  คุณจินตนา เตชะไกรศรี และครอบครัว ถวายเครื่องดื่มชานมและขนม 300 กล่อง6. ดร.ศักดิ์ชัย-คุณสุดาวรรณ เตชะไกรศรี และครอบครัว บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหาร 25,000.-  7. คุณดวงใจ ลีลาสถาพรกูร และครอบครัว ถวายถาดตั้งฉันภัตตาหาร 200 ตัว

      สำหรับองค์กรใด หรือผู้ใดต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณรทั้งชาวไทยและนานาชาติ สามารถเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการถวายภัตตาหารทุกวัน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  อาคารหอฉัน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร. 035-248-000 ต่อ 8138, โทรสาร 035-248-006,

                        ********************

Leave a Reply