ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จริง  ติดตามผลดำเนินการโครงการ  “โคก หนอง นา พช.”  สุโขทัย

 

วันที่ 20 ม.ค. 65   วานนี้ เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วย นายสมเจตน์ เปลื้องนุช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา พช.” ณ ห้องประชุมศรีสำโรง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ในการนี้ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมาย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ โดยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว  โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฎฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค และตอบข้อซักถามต่างๆของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”จังหวัดสุโขทัย

หลังจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”  พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือน คือ

1.พื้นที่แปลง CLM ระดับตำบล พื้นที่ขนาด 15 ไร่ ของนายกฤษณะ ทองเชื้อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ โดยนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ ให้การต้อนรับ โดยเจ้าของแปลง CLM กล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ ที่ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมแปลงในครั้งนี้ และเปิดเผยว่า มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” เพราะได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้จริงในพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินงานตามโครงการยังเป็นการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร ทำให้สามารถสร้างผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เป็นการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีความมุ่งหวังว่าจะพัฒนาพื้นที่ตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล ได้มาศึกษาเรียนรู้ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน

2.พื้นที่แปลง HLM ของนางดารัตน์ สุริยันต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย โดยนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ให้การต้อนรับ และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีนางเพ็ญนภา พุ่มสิโล พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น ให้การต้อนรับ และเจ้าของแปลง HLM พาเยี่ยมชมแปลงในพื้นที่ตนเอง พร้อมขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ ในการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่เจ้าของแปลง CLM และแปลง HLM และได้เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ ดำเนินโครงการฯ ด้วยความถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมถึงขยายผลการดำเนินงานฯ สร้างเครือข่าย ฯ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply