“วัดพระธรรมกาย”จัดกิจกรรมเสาร์สร้างสุข ขับเคลื่อนพันธกิจโครงการวัดประชารัฐฯ”

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมเสาร์สร้างสุข พัฒนาพื้นที่จิตและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนพันธกิจโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข – หมู่บ้านรักษาศีล 5 – หน่วย อปต. ตามมติมหาเถรสมาคม

เมื่อวันเสาร์ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เสาร์สร้างสุข” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนางสาวจำปี จารุฤทัยกานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และกรรมการผู้ช่วยเลขานุการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดพระธรรมกาย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม กล่าวถวายรายงานฯ และมีคณะกรรมการดำเนินงานฯ พระสงฆ์ พร้อมด้วยประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกาย จำนวนร่วม 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยได้รับความเมตตาจากพระสุจินดา เตชธมฺโม พระอาจารย์กองชุมชมสัมพันธ์ นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และได้รับความเมตตาจากพระถาวร ถาวโร รองผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย และประธานสงฆ์ศูนย์ปฎิบัติธรรม ธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล เป็นองค์แสดงธรรม

สำหรับกิจกรรม “เสาร์สร้างสุข” มีที่มา และวัตถุประสงค์จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ร่วมด้วยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดพระธรรมกาย” เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และศูนย์กลางการจัดกิจกรรมชุมชน รวมทั้ง การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัด ชุมชน โรงเรียน และองค์กร อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดพระธรรมกาย ให้คณะกรรมการดำเนินงานฯ ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ของวัดเพื่อพัฒนาจิต และปัญญาของประชาชนในชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งหนึ่งในพันธกิจการขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ในเบื้องต้นเป็นการมุ่งเน้นพัฒนากายภาพของวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ ต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมการเรียนรู้ของวัดและชุมชน อันนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่จิตและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาสืบไป

โดยกิจกรรม “เสาร์สร้างสุข” จัดขึ้นในรูปแบบการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ส่งเสริมการพัฒนาจิตและปัญญา ด้วยการอาราธนาศีล สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เพื่อพัฒนาจิต และฟังธรรมจากพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม เพื่อเติมเต็มความสว่างไสวแห่งปัญญา มีกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 น. ถึง เวลา 20.00 น. ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ในฐานะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดพระธรรมกาย ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชน ได้มีมติร่วมกัน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเสาร์สร้างสุขให้เกิดขึ้น โดยขอใช้พื้นที่อาคารโถงช้างฯ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากวัดพระธรรมกาย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธในรูปแบบการประพฤติธรรม ด้วยการอาราธนาศีล สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา และฟังธรรมจากพระอาจารย์ ในทุกๆ วันเสาร์ เวลา 18.00 น. -เวลา 20.00 น. ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่วงรอบของวัดพระธรรมกาย ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม ส่งเสริมการน้อมหลักพุทธธรรมเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิต ไปสู่ความสงบ ความสุข และความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป”

Leave a Reply