ชาวพุทธเมียนมาจุดประทีป วันออกพรรษาที่วัดเรืองยศสุทธาราม

พุทธศาสสนิกชนเมียนมา จัดงานสืบสานประเพณีเก่าแก่ไต้ประทีปพุทธบูชาที่วัดเรืองยศสุทธาราม เนื่องในวันออกพรรษา

วันที่ 15 ต.ค.2562 เนื่องในวันออกพรรษาเมือวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่ายพุทธศาสนิกชนชาติพันธุ์เมียนมา จัดพิธีเทศกาลแห่งดวงประทีป ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวเมียนมาเพื่อรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ หรือวันเทโวโรหณะของประเพณีไทย ซึ่งชาวเมียนมาเรียกว่า “Thadingyut” (หรือวันออกพรรษา) งานฉลองที่กินเวลา 3 วัน ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่ได้รับความนิยมเป็นรองเพียงวันปีใหม่เมียนมาหรือวันสงกรานต์ของไทย ที่วัดเรืองยศสุทธาราม ถนนเจริญราษ​ฎร์ ซอย7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

พิธีดังกล่าวมีการนำประทีบจากประเทศเมียนมา การแสดงวัฒนธรรม การทำบุญอย่างประเพณีนิยมพม่า เช่น ทำบุญตักบาตร่วมกับชาวไทยในตอนเช้า และพิธีจุดประทีบในตอนค่ำ โดยได้รับความเมตตาจากพระมงคลรัตโนภาส,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาชาวเมียนมาจำนวนมาก

ทั้งนี้วัดเรืองยศสุทธาราม ได้พัฒนางานด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยพระเดชพระมงคลรัตโนภาสมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ อนุเคราะห์ให้พระสงฆ์ต่างประเทศสามารถพำนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายของชาวพุทธเมียนมาให้จัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับทางวัดซึ่งนับว่าเป็นฐานและศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประชาคมต่อไป

Leave a Reply