กมธ.ศาสนาฯตั้งคณะทำงานจัดสร้างพุทธมณฑลหนุนสร้างพุทธมณฑลทุกจังหวัดทั่วประเทศ

          วานนี้ (28 ม.ค. 2564) ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เผยว่า หลังจากมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์  เพื่อจัดตั้งพุทธมณฑลเชียงราย ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการผลักดันเพื่อขอที่ดินเพื่อสถาปนาพุทธมณฑลมานานกว่า 50 ปี ทั้งนี้เพิ่งมาสำเร็จโดยการผลักดันและให้ความร่วมมือจากคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประชาชนจังหวัดเชียงราย ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย กรมที่ดิน และเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย จนเป็นผลสำเร็จ

            โดยล่าสุดในที่ประชุมกรรมาธิการฯ ได้หารือว่าด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ให้มีพุทธมณฑลทุกจังหวัด ดังนั้นคณะกรรรมาธิการการศาสนาฯ จึงมีมติ ให้จัดตั้งคณะทำงานจัดสร้างพุทธมณฑลขึ้น โดยประกอบด้วย ผู้แทนจาก มหาเถรสมาคม , สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , กรมที่ดิน ,กรมป่าไม้ ,กรมธนารักษ์ , กรมอุทยานฯ , กรรมาธิการการศาสนาฯ และ อื่น ๆ ร่วมกันเป็นคณะทำงาน เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างพุทธมณฑลทุกจังหวัดทั่วประเทศ

          สำหรับคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลของคณะสงฆ์  ปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส

          คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายบรรพชิต มี สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานกรรมการ และมี พระพรหมบัณฑิต เป็นกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายฆราวาส มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  (เดิมอดีตสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นประธาน)

         ในแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ฉบับที่ 1 (2560-2564) นี้ ใช้ชื่อว่า “โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก” มีนโยบายในการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลส่วนกลาง และ ขยายให้มีพุทธมณฑลจังหวัดทั่วประเทศ

           จากที่มหาเถรสมาคมได้ริเริ่มและดำเนินการมาก่อนมีแผนพัฒนาและบรรจุเข้าแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ฉบับที่ 1(2560-2564) มา บัดนี้ ได้มีความก้าวหน้าพัฒนาการและก่อให้เกิดพุทธมณฑลจังหวัดต่าง ๆ ถึง 38 จังหวัด  (ข้อมูลล่าสุด : เมษายน 2563 จากสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) มีรายละเอียด ดังนี้..

ดำเนินการเสร็จแล้วใช้ประโยชน์ได้เต็มอัตราจำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย:

           1. พุทธมณฑลจังหวัดระยอง

           2. พุทธมณฑลจังหวัดตราด

           3. พุทธมณฑลจังหวัดปราจีนบุรี

           4. พุทธมณฑลจังหวัดนครพนม

           5. พุทธมณฑลจังหวัดมหาสารคาม  (พระบรมธาตุนาดูน)

           6. พุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลก

           7. พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

           8. พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส

           9. พุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี

           10. พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง

      กำลังดำเนินการ (มีที่ดิน, มีเสนาสนะ, มีปูชนียวัตถุ,และอื่น ๆ แต่ยังไม่ประกาศแล้วเสร็จสมบูรณ์) มีจำนวน 18 จังหวัด ประกอบด้วย

         1. พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์

         2.  พุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่น

         3. พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี

         4.  พุทธมณฑลจังหวัดชลบุรี

         5.  พุทธมณฑลจังหวัดชัยภูมิ

         6.  พุทธมณฑลจังหวัดชุมพร

         7.  พุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย

         8. พุทธมณฑลจังหวัดนครสวรรค์

         9. พุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา

        10. พุทธมณฑลจังหวัดแพร่

         11. พุทธมณฑลจังหวัดเลย

         12. พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

         13. พุทธมณฑลจังหวัดสระแก้ว

         14. พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย

         15. พุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี

         16. พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี

         17. พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี

         18. พุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี

กำลังริเริ่มโครงการ จัดเป็น 2 กลุ่ม คือ  (กลุ่มที่ 1 ) มีที่ดินแล้วและกำลังระดมทุนก่อสร้าง ประกอบด้วย..

        1.พุทธมณฑลจังหวัดพิจิตร

        2.พุทธมณฑลจังหวัดศรีษะเกษ

        3.พุทธมณฑลจังหวัดอุตรดิตถ์

(กลุ่มที่ 2) มีการตั้งคณะกรรมการแล้ว,ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน,เริ่มก่อสร้างเสนาสนะบางส่วนประกอบด้วย...

      1.พุทธมณฑลจังหวัดบุรีรัมย์

      2.พุทธมณฑลจังหวัดพะเยา

      3.พุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์

      4.พุทธมณฑลจังหวัดกระบี่

      5.พุทธมณฑลจังหวัดตรัง

      6.พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ

      7.พุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมา

        กล่าวได้ว่าทั้งก่อนมีแผนพัฒนาและมีแผนพัฒนากิจการคณะสงฆ์ ฉบับที่ 1 (2560-2564) มานี้ พุทธมณฑล เกิดขึ้นแล้ว 38 จังหวัด..

Leave a Reply