ที่ประชุม กบป.เห็นชอบให้เสนองบประมาณและอัตรากำลังตาม พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม

          เมื่อบ่ายวันนี้ (29 ม.ค.64) ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศ  สมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) เป็นประธานประชุม กบป. ครั้งแรก ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และอำนาจ สำคัญ คือ

             1. การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน และการพ้นจากหน้าของ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)

             2. การกำหนด อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ของ จศป. รวมถึงผู้ปฏิบัติงานใน สศป. ประกอบด้วย

           1.1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

           2.2   ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

           3.3 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

           4.4  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

           5.5  ผู้ปฏิบัติงานสอนใน สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ศูนย์การเรียน โรงเรียน

           6.6  ผู้สนับสนุนการศึกษาในสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ศูนย์การเรียน โรงเรียน

            ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ที่มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานเห็นชอบให้เสนองบประมาณเงินอุดหนุนจากภาครัฐตามสิทธิของ พ.ร.บ. พระปริยัติธรรมฉบับนี้ อันจะเริ่มเป็นปีแรกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Leave a Reply