“เจ้าคุณประสาร” บำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวาย “พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า อาตมาร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระมุนีวิเทศ (สุขุม สุขุโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พระมุนีวิเทศ หรือ เจ้าคุณสุขุม เป็นพระเถระรูปสำคัญในการเป็นพระธรรมทูตไทยที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดเวลากว่า 30 ปีที่ท่านเป็นพระธรรมทูตไทยท่านได้รับภาระธุระ เอาใจใส่ในงานการศึกษา งานเผยแผ่จนเป็นที่รักเคารพของพระเถระและเพื่อนสหธรรมมิกทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

สำหรับญาติโยมนั้นท่านได้อนุเคราะห๋ สงเคราะห์ด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตา ท่านจึงเป็นที่พึ่งทางใจของคนทุกชนชั้น นอกจากนั้นแล้วท่านยังมอบสิ่งของปัจจัย 4 และอบรมธรรมะในกลุ่มคนไทย คนลาวและชาวกัมพูชาที่อพยพไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของผู้คนจำนวนมาก

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น ท่านเป็นกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ เป็นกรรมการอุปถัมภ์มหาวิทยาลัย และรับพระนิสิตมหาวิทยาลัยไปฝึกปฎิบัติศาสนกิจ เป็นต้น

พระมุนีวิเทศ เป็นพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาจนถึงวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิต ท่านอาพาธด้วยโรคมะเร็งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว คณะศิษย์ได้นำท่านไปรักษาที่เมืองไทยและที่สหรัฐอเมริกาแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น ร่างกายถดถอยลงตามลำดับ และช่วงท้ายแห่งขีวิตท่านขออนุญาตหมอที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาเมืองไทย 15 วันเพื่อจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาในชื่อโยมบิดา มารดา มาสะสางสั่งงานในเมืองไทย และมาสั่งลาโยมมารดาในวัย 96 ปีที่บ้านเกิดจ.สระแก้ว วันนั้นเมื่อทำภาระกิจ 3 ประการนี้แล้วท่านปรารภธรรมกับสหธรรมิกและญาติโยมที่มาร่วมงานว่า ท่านหมดห่วงแล้ว หมดห่วงจริงๆ

เมื่อเดินทางกลับไปในฐานะพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาแล้ว หมอในเมืองลอสแองเจลีสโรงพยาบาลที่รักษาท่านคุณหมอได้เรียนแจ้งว่า โรคในตัวท่านหมดทางที่จะเยียวยาและรักษาได้แล้ว ท่านนั่งฟังคุณหมอด้วยอาการสงบ ไม่สะทกสะท้านหวั่นไหว ท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และท่านก็บอกขออนุญาตคุณหมอกลับวัด เพื่อมาสั่งงาน ท่านสั่งเสียด้วยการเขียนบอกเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและขอลามรณภาพในฐานะพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาภายในกุฎิหลังเล็กๆที่วัดของท่านและยังได้สั่งเสียเอาไว้อีกว่า ให้จัดงานศพแบบเรียบง่ายและอย่าเก็บไว้สวดนานให้รีบทำพิธีอย่าให้เดือดร้อนใคร

พระมุนีวิเทศ (สุขุม สุขุโม) มรณภาพเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. (เวลาท้องถิ่นลอสแองเจลีส)กำหนดพิธีสลายสรีระร่างในวันที่ 8 เมษายน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 เมษายน ในเมืองไทย

Leave a Reply