สมเด็จพระสังฆราช ทรงลงพระนามในคำสั่ง มส. แต่งตั้ง กก.ประสานงานแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปพุทธ

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงลงพระนามในคำสั่งมหาเถรสมาคม(มส.) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของคณะสงฆ์ ความว่า

Leave a Reply