‘มจร-W.P.A.’เล็งวิจัยร่วมหาแนวทางสร้างสันติภาพเชิงพุทธ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า ตามที่ทาง มจร ร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association: W.P.A) จัดงานเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จากนั้น

“อาตมาพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมสันติภาพโลก ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อฺมพโร) ทูลถวายรายงานการจัดงานดังกล่าว ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงอนุโมทนาในการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้การทำงานไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง” กล่าวและว่า

นอกจากนี้ทาง มจร ได้หารือกับทางสมาคมสันติภาพโลก ในการที่จะทำงานวิจัยร่วมกัน เกี่ยวกับสันติภาพโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นหลัก เพราะจากการหารือร่วมกันพบว่าพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะนิกายใด จะใช้หลักกรรมฐานในการทำงานด้านสันติภาพ ซึ่งทาง มจร จะมีการประชุมร่วมกับท่านจิ้งเย่า ประธานที่ปรึกษาสมาคมสันติภาพโลกที่ไต้หวัน เพื่อกำหนดแนวทางในการทำวิจัยเรื่องดังกล่าวในวันที่ 1-2 ก.ค.นี้

Leave a Reply