เจ้าคณะอำเภอยะหริ่งติวเข้มพระเณรสอบนักธรรมประจำปี2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม จ.ปัตตานี เปิดเผยว่า เหลือเวลาประมาณ 20 วันจะถึงวันสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (น.ธ.ตรี)ประจำปีพระพุทธศักราช 2565 ของพระภิกษุที่บวชเข้ามาจำพรรษาในปีนี้ทุกรูป ซึ่งปีนี้แม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดให้มีการสอบนักธรรมชั้นตรีในวันที่ 4-7 ตุลาคม 2565

สำนักเรียนคณะจังหวัดปัตตานีในทุกๆปีก็มีการเรียนการสอน นักธรรมแก่พระหนุ่มเณรน้อยที่บวชเข้ามา ในปีนี้สำนักเรียนวัดปิยาราม ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานี เป็นสนามสอบ 1 ของอำเภอยะหริ่ง-ยะรัง-มายอ ในช่วงนี้เป็นช่วงของการอัพโหลดรายชื่อของผู้ที่จะสมัครสอบนักธรรมชั้นตรีทุกรูปยังมีเวลาที่จะศึกษาในแต่ละวิชาอีกประมาณ 20 วัน

จำนวนพระภิกษุที่เข้าสอบนักธรรมชั้นตรีของอำเภอยะหริ่งในปีนี้จำนวนประมาณ 10 รูป จึงต้องรวมกันสอบเป็นสนามเดียวกับ อ.ยะรัง และ อ.มายอ อีก 15 รูป เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในประเทศแล้วถือว่ามีจำนวนน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามการให้การศึกษากับพระหนุ่มเณรน้อยที่เข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาในช่วงเข้าพรรษาก็ยังเป็นภาระหน้าที่ ของคณะสงฆ์ที่จะต้องให้ความรู้ตามกำลังความสามารถ เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเข้มแข็งในจังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป

Leave a Reply