ในหลวง-เจ้าคุณพระ ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพลแด่สำนักเรียนบาลีวัดสามพระยา

          วันนี้ ( 1 ก.พ.64) เพจวัดสามพระยาวรวิหาร  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ได้โพสต์อนุโมทนาบุญว่า

         เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

         วันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔  เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานมาถวายแด่พระภิกษุ – สามเณร วัดสามพระยา จำนวน ๘๐ รูป

         คณะสงฆ์วัดสามพระยา ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสําราญสมบูรณ์ด้วยพระอนามัย ขอจงทรงพระเจริญด้วยพระราชอิสริยยศเดชานุภาพ ขอจงทอดพระเนตรเห็นแต่กิจการอันเจริญเป็นนิตยกาล และขอพระองค์จงเสด็จสถิตยืนนานในพระราชมไหศวรรยาธิปัตย์ ปกครองรัชสีมามณฑลให้สมบูรณ์สมพระราชประสงค์จงทุกประการ เทอญ.  ขอถวายพระพร.

         การบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร เป็นที่น่าสังเกตว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณรที่กำลังศึกษาบาลี ซึ่งคณะสงฆ์ไทยถือว่า เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ในสำนักเรียนที่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่เป็นจำนวนมาก

       สำหรับวัดสามพระยาวรวิหาร เป็นศูนย์กลางการศึกษาบาลีตั้งแต่ยุค สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ฟื้น ชุตินฺธโร)  จึงถือได้ว่าวัดสามพระยาเป็นศูนย์กลางตักศิลาแห่งบาลีของคณะสงฆ์ และเป็นแหล่งสร้างเปรียญธรรม 9 ประโยค อาจจะกล่าวได้ว่า ไม่มีเปรียญธรรม 9 ประโยค รูปใด ไม่เคยเป็นศิษย์วัดสามพระยา

            ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาจะมีพระภิกษุ-สามเณรจำนวนมาก เดินทางมาขอพำนักอาศัยในวัดแห่งนี้ เพื่อศึกษาบาลี

            วัดสามพระยาวรวิหารมีเรื่องเล่าว่า  5 พระเปรียญธรรม 9 ประโยค ที่เป็นผลผลิตของวัดสามพระยา ที่สร้างคณูประการสำคัญต่อคณะสงฆ์ไทย  จนได้ฉายา ว่า พระเจ้า 5 พระองค์ คือ เกี่ยว นิยม พลอย ช้อย ช่วง  ได้แก่  เกี่ยว  (สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ) นิยม (สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม) พลอย (พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดเทพธิดาราม) ช้อย (พระเทพวิสุทธิโมลี วัดมหาธาตุ ราชบุรี) และช่วง (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ)

             ปัจจุบันสามพระยาวรวิหาร เป็นศูนย์กลางสอบสำหรับนักเรียนบาลีสนามหลวงตั้งแต่เปรียญธรรม 7 – 9 ประโยค เป็นศูนย์กลางตรวจข้อสอบของสนามหลวงแผนกบาลี ด้วย

            ทั้งก่อนหน้านี้เป็นสถานที่อบรมพระสังฆาธิการและเป็นสถานที่อบรมพระอุปัชฌาย์ทั่วประเทศ

            หลังจาก อดีตพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสประสบเคราะห์กรรมถูกดำเนินคดี บรรยากาศที่เคยเป็นศูนย์กลางการอบรมของคณะสงฆ์ก็แผ่วเบาลง

              ที่จริง ควรจะกล่าวว่า หากพูดเรื่องบาลี ในรอบศตวรรษนี้ น่าจะยังไม่มีวัดใดเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาบาลี และสร้างพระเปรียญธรรมระดับสูงได้เทียบเท่าวัดสามพระยา

            ปัจจุบันวัดสามพระยาวรวิหาร มี พระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

           

Leave a Reply