สมเด็จพระสังฆราช เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความว่า “วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อนุสนธิประกาศสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เป็นพิเศษต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้า และทำวัตรเย็นเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

“ปลัดมหาดไทย” แจ้งทุกจว.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้รับทราบแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งพี่น้องประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคต่างมีความห่วงใยและปรารถนาในการร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

“เพื่อเป็นการรวมใจพี่น้องคนไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ และผู้นำศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนา เพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศของมหาเถรสมาคม เช่น การถวายภัตตาหารเพล โดยสำหรับบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรนั้น ได้รับความกรุณาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมตตาประมวลรวบรวมบทสวดอันเป็นมิ่งมงคลต่าง ๆ รวม 34 บท

ได้แก่ บทชุมนุมเทวดา บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า (นะโม ตัสสะ) บทพระไตรสรณคมน์ (พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ) บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธ) บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา) บทนโมการอัฏฐกคาถา (นะโม อะระหะโต สัมมา) บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา….) บทมงคลสูตร (พะหู เทวา มะนุสสา จะ) บทรตนสูตร (ยังกิญจิ วิตตัง อิระ วา หิรัง วา) บทกรณียเมตตสูตร (กะระณียมัตถะกุสะเลนะ) บทขันธปริตร (วิรูปักเขหิ เม เมตตัง) บทเมตตานิสังสสุตตปาฐะ (เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา..) บทโมรปริตร (อุเทตะยัญจักขุมา) บทจันทปริตตปาฐะ (เอวัมเม สตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา…) บทสุริยปริตตปาฐะ (เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา..) บทวัฏฏกปริตร (วัตลิ โลเก สีละคุโถ) บทอนุสสรณปาฐะ (อิติปิ โส ภะคะวา) บทอาฏานาฏิยปริตร (วิปัสสิสสะ นะมัตถุ) บทอังคุลิมาลปริตร (ยะโตหัง ภะคินิ) บทโพชฌังคปริตร (โพชฌังโค สะติสังขาโต) บทอภยปริตร (ยันทุนนิมิตตัง) บทสักกัต์วา (สักกัตัวา พุทระระตะนัง) บทนัตถิ เม (นัตถิ เม สะระณัง อัญณัง) บทยังกิญจิ (ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก) บทมงคลจักรวาลใหญ่ (สิริริติมะติเตโช)

บทเทวตาอุยโยชนคาถา (ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา) บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง สหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธัน) บทชยปริตร (มหาการุณีโก นาโถ) บทภวตุ สัพพมังคลัง (ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง) บทนักขัตตยักข์ (นักขัตตะยักขะภูตานัง) บทสวดพระคาถาชินบัญชร และการเจริญจิตตภาวนา นอกจากนี้ จัดพิธีปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ โดยซื้อหาปลา หรือสัตว์อื่น ๆ ที่จะทำการปล่อยจากท้องตลาดหรือแหล่งจำหน่ายเพื่อการบริโภคเป็นหลัก เพื่อเป็นการไถ่ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ และเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร บริจาคโลหิต เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ และทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระ ด้วยทรงมีพระปณิธานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกรของพระองค์ ด้วยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและพวกเราชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ได้ร้อยรวมใจ ร้อยรวมพลังในการปฏิบัติบูชา เพื่อน้อมถวายพระพรแด่องค์ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราคนไทยทุกคน ณ สถานที่ที่จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่กำหนด โดยพร้อมเพียงกัน

Leave a Reply