สุดปลื้ม!สร้าง’พุทธนวัตกร’เป็นวิศวกรสังคมขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืน

วันที่ 2 ธ.ค.2561 เฟซบุ๊ก Phra Dhammawong ได้โพสต์ข้อความว่า “คิดถึงวันนั้น วันที่เราปฏิรูปเยาวชนไทยด้วยพระพุทธศาสนา ทำให้วันนี้ มีเยาวชนผู้ผ่านค่ายผู้นำได้ใช้ธรรมะนำชีวิต เป็นคนดีที่สังคมต้องการ ทำหน้าที่เป็นพลังของชุมชน ไม่เป็นภาระของประเทศชาติ หรือเป็น “พุทธนวัตกร” ที่เกิดจากความเข้าใจในธรรมะ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น “นวัตกรรมบุคคล” (การเป็นคนใหม่–การมีชีวิตใหม่–มีจิตอาสา–ตื่นรู้ต่อภัยในวัฏฏสงสาร–จึงทำความดีเพื่อชำแรกตนที่จะให้พ้นไปจากทุกข์)

ธรรมะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนในชาติให้เกิดสัมมาทิฏฐิ เป็นการพัฒนาคนที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแท้จริง จึงขอเสนอแนวคิดให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการให้ประเทศชาติพัฒนานั้น ได้หันมามาให้ความสำคัญในการพัฒนาคนหรือสร้างคนให้เป็น “พุทธนวัตกร” ด้วยหลักพุทธธรรม เพื่อเป็นวิศวกรสังคมในการขับเคลื่อนตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง”

Leave a Reply