มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดบวชเฉลิมพระเกียรติ “ปลัดเก่ง” ประธานปรงผมนาค 167 คน

วันที่ 26 มี.ค. 65   เวลา  09.30 น. ที่มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีตัดปอยผมนาคเพื่ออุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 โดยมี พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหารประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานสงฆ์ โอกาสนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ผู้เข้ารับการอุปสมบทฯ 167 คน และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้น พระสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร เสร็จแล้ว ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ประกอบพิธีตัดผมปอยนาค ผู้เข้ารับการอุปสมบทฯ 167 คน เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานงานจากมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในการจัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมี พระครูปลัดสุซาติ ฐานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตราชวรวิหาร และประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 โดยในวันพรุ่งนี้ (26 มีนาคม 2565) จะเป็นพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานเพื่ออุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำความดีด้วยการปฏิบัติบูชา โดยน้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่าน ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ด้วยการใช้พื้นที่ภายในบ้านเรือนของเราปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งนอกจากจะทำให้ตัวเราและสมาชิกในครอบครัวมีอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีหยูกยารักษาโรคจากสมุนไพรแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินค่าพืชผักซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการซื้อหามาใช้ประกอบอาหารถึงวันละ 50 บาท โดยหากพวกเราครัวเรือนชาวไทย 12.6 ล้านครัวเรือน ร่วมกันปลูกผักสวนครัวภายในบ้าน เมื่อคิดเป็นทั้งประเทศจะประหยัดเงินได้ 630 ล้านบาทต่อวัน 18,900 ล้านบาทต่อเดือน และคิดเป็น 229,950 ล้านบาทต่อปี ทั้งยังทำให้เกิดต้นไม้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน บ้านมีความร่มเย็นอีกด้วย

Leave a Reply