“ยธ.” น้อมถวายประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มวิทยฐานะการบริการงานยุติธรรมระดับสูงแด่ “พระพรหมบัณฑิต”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่อุโบสถวัดประยุรวงศาวาส พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันน้อมถวายประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มวิทยฐานะการบริการงานยุติธรรมระดับสูงแด่พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหารเถรสมาคม และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)

ทั้งนี้พระพรหมบัณฑิตมีบทบาทสำคัญในการเป็นวิทยากรให้รู้แก่ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฏีกา อัยการ นักศึกษาหลักสูตร บยส. ร่วมไปถึงหลักสูตรที่จัดโดยกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งมีบทบาทในการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรทางศาสนาจำนวนมาก เพื่อกระตุ้นให้ร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนับเป็นการสมควรที่จะถวายการยกย่องเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

Leave a Reply