“เจ้าคุณ ว.วชิรเมธี” ร่วมกับ “มจร” เปิดหลักสูตรพระธรรมทูตผู้สร้างธรรมนวัตกรรมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดหลักสูตร “Buddhist Content Creators” (BCC) พระธรรมทูตผู้สร้างธรรมนวัตกรรม(พสน.) ซึ่งบรรยายโดยพระเมธีวชิโรดม โดยมีผู้เรียนคือพระนิสิต ระดับปริญญาโทเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาประจำวันเสาร์ อาทิตย์ รุ่นที่ 29 ถึง รุ่นที่ 34 ผู้ที่สำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นจำนวน 21 รูป/คน ผ่านระบบออนไลน์ 20.00-22.00 น. 

ภายใต้การสนับสนุนของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร ซึ่งเริ่มบรรยายตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 บรรยายเรื่อง มหาเจดีย์แห่งการอ่าน โดยมีสาระสำคัญในการบรรยาย คือ 1.สุตะ วิธีสืบค้นข้อมูล 2.ธตะ วิธีเลือกจำข้อมูล 3.วจสา ปริจิตา วิธีเลือกท่องข้อมูล 4.มนสานุเปกฺขิตา วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 5.ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา วิธีบูรณาการ 

Leave a Reply