สมเด็จสังฆราชเตือนอันตรายสูงสุดพุทธศาสนาคือ “สอนผิด ตีความผิด และเผยแผ่เนื้อหาผิด”

             วันนี้  (8 ธ.ค.63) เวลา 13.00 น.  ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จไปเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครจำนวน จำนวน 321  รูป

            หลังจากมอบพัดเปรียญธรรมเรียบร้อย สมเด็จพระสงฆ์ราช ได้ให้พระโอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 3 ประโยคตอนหนึ่งว่า

           ปัจจุบันนี้ มีผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น ผู้สอนพระพุทธศาสนาก็มีมากขึ้นเช่นกัน อันตรายสูงสุดสำหรับพระพุทธศาสนา ได้แก่การสอนด้วยวิธีการที่ผิด ตีความหมายผิด และเผยแผ่เนื้อหาผิด เกิดการปลอมปนคำสอนตามอัตโนมติ ทำให้พระธรรมวินัยถูกบิดเบือนไปตามอำเภอใจของผู้กล่าว

           “..ท่านทั้งหลายเข้ามาบวชเรียน และเล่าเรียนพระบาลีตามหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร นับว่ากำลังเดินมาถูกต้อง ตรงวิถีทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย   ขออาราธนาให้ท่านได้ทบทวนอุดมการณ์ ของการเป็นบรรพชิตและการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อให้เกิดสติรู้ตัว มีปัญญารู้เข้าใจ ว่าท่านมีบทบาทหน้าที่อย่างไร  มีเพศต่างจากคฤหัสถ์อย่างไร  เมื่อรู้ภาษาบาลีแล้ว ท่านก็ต้องศึกษาวิจัยพระไตรปิฎก และคัมภีร์ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น  อย่าได้หยุดอยู่เพียงแค่ความรู้ทางภาษาเท่านั้น  ประการที่สำคัญที่สุดคือ ท่านต้องเชิดชู และดำรงตนให้เคร่งครัดอยู่ในพระธรรมวินัย  เป็นสรณะสูงสุดสำหรับชีวิตของพวกเราทุกรูป..”

            ต่อจากนั้นได้ทรงบัญชาให้ผู้แทนพระองค์มอบวุฒิบัติแก่ผู้สำเร็จประโยค 1-2  จำนวน 356 รูป เป็นลำดับสืบต่อไป

*************************

 

Leave a Reply